Klimasats-prosjekt

Klimapilot for fritidsbebyggelse i Hemsedal

Fylke: Buskerud
Søker: HEMSEDAL KOMMUNE
Tilskudd: 184 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hemsedal og Gol kommune har gjennomført et forprosjekt for en klimapilot for fritidsbebyggelse. Forprosjektet er knyttet til regulering av fritidsbebyggelse i felt F17 (GolfAlpin) i kommuneplanen, som er Hemsedal kommunes eiendom. 

Arbeidet ble delt opp i to deler

Del 1 - Klimagassberegning og økonomiske kostnader for område F17

I forprosjektet er det gjennomført klimagassberegning for anlegg og landskap: det fysiske utslippet som er basert på bygningsvolum og infrastruktur.

 • Hvilke miljøkrav til bygningsmassen gir best effekt
 • Hvilke relevante energikilder gir best effekt
 • Alternativer for VA‐anlegg 

Rapporten ser på det biogene utslippet; beslaglegging av arealressurser og muligheter for arealnøytralitet.

 • Biodiversitet og tilbakeføring av stedegne arter/bio‐hotspots
 • Effekt av terrengtilpasning av bygg og anlegg

Del 2 - Fordeler av klima‐ og miljøkrav i arealplaner og muligheter for implementering og gjennomføring

I rapporten vurderes det hva kommunen som samfunnsutvikler kan oppnå av fordeler ved å stille klima‐ og miljøkrav i arealplaner.

Rapporten ser på hvordan kommunen kan implementere klima‐ og miljøkrav i reguleringsplanen slik at de mest effektive tiltakene som fremgår av klimagassberegningene blir gjennomført. 

Kommunens muligheter for klima‐ og miljøkrav i utbyggingsavtaler for området, vurderes også i rapporten.

Tiltak som er effektive for kutt av klimagassutslipp for den aktuelle reguleringsplanen

 • at småbygg og hytter bygges slik at de kan forlates kalde 
 • at byggene skal være passivhus
 • solceller på tak og solceller i et eget område
 • redusere arealinngrep 
 • transport til og fra sentrum og hytter med tilgang til buss
 • maks utslipp av klimagasser pr. m2 bygg 
 • at det bygges i konkrete materialer (trevirke) som hoveddel av materialer i bygget, inkludert dekker og bæresystem
 • spesifikke utslippstall for materialer 
 • lokal massehåndtering
 • at bygg bygges uten påkobling på nett for avløp
 • utforming som tilrettelegger for flerbruk og deling

Videre er det gjort en juridisk vurdering av hvordan de ulike tiltakene kan implementeres i plan. Dagens lovgivning gir ikke hjemmel til å kunne kreve at en eventuell privat utbygger skal velge de mest klimavennlige løsningene i forhold til standardløsninger.

Kommunene har muligheter til å sette tydelige klimamål

Kommunene har muligheter til å sette tydelige klimamål i sine planer, kommuneplaner, klimaplan, reguleringsplaner mv., som vil kunne danne et godt grunnlag for å gjennomføre utbygginger med gode resultater i reduksjon av klimagasser. Viktige forutsetninger for å oppnå dette er ifølge prosjektet:

 • at kommunen som planlegger har et bevisst forhold til formuleringene av klimamål i sine planer og hvordan disse skal vektes opp mot andre hensyn
 • at kommunen har et opplegg for oppfølging av klima‐ og miljøkrav, slik at målsettingene følges opp hele veien fra overordnet plan og ned til ferdig bygget prosjekt
 • at kommunen har en aktiv rolle og kan gi råd og veiledning om klima‐ og miljøvennlige løsninger
 • at kommunen når den selv er byggherre benytter muligheten til å være et godt eksempel for andre utbyggere hva angår miljøoppfølging og vekting av miljø‐ og klimakrav i anskaffelser
Relevante lenker