Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i bygg og installasjoner innen vann og avløp

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hamar kommune har som mål å oppgradere en til to pumpestasjoner årlig, og ønsker å gjøre driften, vedlikeholdet og oppgraderingene klimavennlige. Kommunen har derfor sett på blant annet energiløsninger, materialer og tiltak på anleggsplassen.

Prosjektet har

  1. Kartlagt tiltak som kan bidra til å redusere klimapåvirkning ved sanering av ledningsnett, nybygg og rehabilitering av pumpestasjoner, og rehabilitering av høydebasseng (rapport). Mottatt rapport fra konsulent beskriver tiltak som Hamar kommune vurderer som aktuelle, og viser klimapåvirkning og økonomisk perspektiv.
  2. Utviklet et verktøy for å beregne og ha kontroll på klimapåvirkning og gevinster innen VA (beregningsark).

Resultat

Rapporten "Klimatiltak i VA-bransjen" undersøkte 16 klimatiltak som kan være relevant i et VA-prosjekt som omhandler sanering av ledningstrasé, utbygging av ny pumpestasjon og/eller rehabilitering av pumpestasjon og høydebasseng. Tiltakene er vurdert etter potensiell kostnadseffekt og klimagasseffekt. Det er i noen av tiltakene flere avhengigheter som bør undersøkes ved hvert enkelt prosjekt.

Det er usikkerheter knyttet til klimagassutslipp og kostnader, da dette vil variere mellom ulike leverandører, entreprenører og markedssituasjoner. Vedlagt rapporten er også et beregningsark kommuner kan benytte for å gjøre enkle klimagassvurderinger. Arket vil på et tidspunkt bli "utdatert" da det stadig kommer nye data for de ulike materialene som vurderes, samt det som er teknisk bransjestandard for drivstoff (fossilt, fossilfritt og elektrisk). Beregningsarket må derfor benyttes med omhu.

Beregningsarket er kun ment å gi en pekepinn på ulike alternativer, og er ikke en fasit. Det finnes ingen fasit på hvilke tiltak som er mest effektive i et VA-prosjekt, da effektiviteten, både økonomisk og med tanke på klimagassutslipp, vil avhenge av mange ulike faktorer, som blant annet prosjektets omfang, tekniske muligheter, lokasjon og tidspunkt for gjennomføring.

Ulike tiltak bør vurderes prosjektspesifikt, gjerne gjennom å bruke klimagassberegninger som styringsverktøy, og ved å bruke denne klimasatsrapporten som en veileder. Det som erfaringsmessig kan gi store utslag  klimamessig i de fleste prosjekt, er tiltak på anleggsplass og for massetransport. For anleggsplassen kan tiltakene være å benytte mer miljøvennlig drivstoff eller optimalisere anleggstiden, og for massetransport kan det både være bruk av mer miljøvennlig drivstoff og bruk av stedlige masser. Valg av materialer og leverandører kan også ha en stor betydning i større prosjekt, spesielt i de prosjektene som går over lengre strekninger hvor flere rørtyper og kummer skal installeres.

Relevante lenker