Klimasats-prosjekt

Klimavennlig parkering i regionbyen Jessheim

Fylke: Akershus
Søker: ULLENSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jul 2022 - Apr 2023
Type tiltak: Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ullensaker kommune ønsker å planlegge mer klimavennlig parkering på Jessheim. Prosjektet hadde mål om å gi konkrete anbefalinger for løsninger som reduserer trafikk og en mer restriktiv parkeringsstrategi. Leveransen fra konsulentselskapet bestod av fem dokumenter, samt et premissdokument.

Leveransen fra konsulent

 1. Premissdokument: Premissdokumentet er en visuell fremstilling av alle tidligere og pågående utredninger og planer på Jessheim. Det er ment som et underlag for beslutninger og fungerer som et levende dokument. Det ble levert som et fortellingskart, se link under.
 2. Mulighetsstudie – trafikkmønster og parkering: Formålet med mulighetsstudien var å legge til rette for økt byliv og et bærekraftig transportsystem slik at det blir lett for innbyggere å velge miljøvennlige reisemidler. Leveransen viste alternative løsninger for parkering med både antall og plassering av parkeringsplasser, samt alternativer til gatebruk med utgangspunkt i premissdokumentet. Mulighetsstudien er utgangspunkt for de andre notatene: klimagassutslipp parkeringsbygg, parkeringsanalyse og trafikknotat.
 3. Notat klimagassutslipp parkeringsbygg: Det ble gjennomført klimagassberegninger for ulike parkeringsløsninger på Jessheim. Formålet var å vurdere muligheter for å begrense klimagassutslippene ved bygging av parkeringsanlegg. Det ble kun gjort beregninger av nybygg.
 4. Parkeringsanalyse – Jessheim: Parkeringsanalysen undersøker trafikk‐ og klimagasseffekter av ulike konsepter for fremtidig parkeringsdekning i Jessheim sentrum. Det blir vurdert tre ulike konsepter; utvide parkeringskapasiteten i Jessheim sentrum, redusere parkeringskapasiteten i Jessheim sentrum og opprettholde dagens parkeringskapasitet i Jessheim sentrum.
 5. Trafikknotat – Jessheim: Formål med trafikknotatet var å gjøre overordnede vurderinger av trafikkmengder og kapasitet i vegnettet. Informasjonen ble hentet ut av en tidligere utarbeidet Aimsun‐modell. Dagens situasjon og nullalternativ, samt fem ulike scenarioer for sentrumskjernen ble analysert.
 6. Beslutningsgrunnlag: Et dokument som inneholder spesifikke råd fra konsulent til Ullensaker kommune om hvordan man kan utvikle Jessheim sentrum til en levende by tilrettelagt for opphold og grønn mobilitet, og hvordan dette gir behov for å redusere bilbruken.

Ulike konsepter ble presentert

Alle vurderinger av klimagassutslipp i prosjektet tar utgangspunkt i tre ulike konsepter for parkering. Konsept 1 anbefales av konsulenten som det beste alternativet for klimagassreduksjon.

 • Konsept 0: Parkeringstilbudet økes: En utvidelse av antall parkeringsplasser som følge av gjeldende parkeringsnorm og vedtatte utbyggingsplaner vil på sikt øke parkeringskapasiteten på Jessheim med 65‐145 prosent. Konsekvensen blir mer bilbruk, dårlig trafikkavvikling og økte klimagassutslipp.
 • Konsept 1: Parkeringstilbudet reduseres: Konseptet innebærer 15 prosent reduksjon av parkeringskapasiteten i forhold til dagens situasjon. Dette vil ha en avvisningseffekt som gir en reduksjon i antall bilreiser på 2‐3 prosent for parkeringsanleggene som påvirkes.
 • Konsept 2: Parkeringstilbudet opprettholdes: Opprettholde dagens parkeringskapasitet, men flytte den til et nytt felles anlegg med større sambruk av plassene. Dette vil ha en avvisningseffekt på 1‐2 prosent for parkeringsanleggene som påvirkes.

Klimagassberegninger for ulike parkeringsløsninger

En del av leveransen til prosjektet var klimagassberegninger for ulike parkeringsløsninger, som parkeringskjeller eller parkeringshus, på Jessheim. Beregningene er basert på nøkkeltall for parkeringsanlegg på og under terreng som grunnlag for å etablere tilstrekkelig parkeringskapasitet på Jessheim. 

Resultatene er som følger:

 • Konsept 0 har det høyeste klimagassutslippet med 11 500 tonn CO2 ekv. over byggenes levetid.
 • Konsept 1 har det laveste utslippet med 2 500 tonn CO2 ekv. – 78 prosent lavere enn Alternativ 0.
 • Konsept 2 har det nest høyeste utslippet med 4 250 tonn CO2 ekv. – 63 prosent lavere enn Alternativ 0.

Resultatene viser at de største utslippene skjer i byggefasen, med spesielt store bidrag fra betong og asfalt. Ellers kommer det store utslipp fra støpeasfalt i utskiftingsfasen (etter ca. 30 år). Utslippene per kvadratmeter for parkeringskjeller er 48 prosent høyere enn for parkeringshus på terreng. Dette skyldes blant annet at parkeringshuset på terreng har mulighet for parkering på taket, mens parkeringskjelleren ikke har denne muligheten.

Selv om utslipp fra materialbruk utgjør den største delen av utslippene er også massehåndtering og anleggsarbeider vesentlig større for parkeringskjeller kontra parkeringshus. Levetiden på et parkeringshus er også lengre enn parkeringskjeller.

Erfaringer til hjelp for andre kommuner

Kommunen skriver at mye av suksesskriteriene for leveransen var at det var laget en god gjennomføringsplan for prosjektet i forkant og det ble jobbet godt med å formulere en god og tydelig bestilling til konsulent. I tillegg var det positivt å ha en erfaren ekstern prosjektleder til å lede an arbeidet.

En erfaring kommunen fikk gjennom arbeidet var at løsninger på parkering er utfordrende politisk og noe som er vanskelig å få raske beslutninger på. Det er behov for en lengre modningsprosess. Dette er viktig å tenke på dersom andre kommuner vil gjennomføre noe lignende.

Relevante lenker