Klimasats-prosjekt

Kysttransport og sirkulære verdikjeder

Fylke: Oslo
Søker: OSLO HAVN KF
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Transportplanlegging, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune har sammen med kommunene Narvik, Harstad og Vadsø sett på klimatiltak for avfall som fraktes sjøveien. Avfall er en av Norges største varestrømmer, og det er et stort potensial for å redusere klimagassutslippene, både fra økt materialgjenvinning og fra transport. 

Med nye utsorteringskrav i årene fremover vil restavfallet kunne reduseres med over 600 000 tonn, og de andre avfallstypene vil påvirke transportbehovet.

Prosjektet har tatt for seg havnenes rolle i overgangen til mer sirkulær økonomi. Blant annet gir den eksempler på mulighetsrommet for sjøtransport av avfall fra Vadsø havn og Oslo havn for papp/papir, glass- og metallemballasje og bunnaske. En overgang fra bringeordning til henteordning av glass fra Fredrikstad til Oslo via sjøveien vil kunne redusere utslippene med 640 tonn CO2 skriver kommunen.