Klimasats-prosjekt

Lærdal: fossilfritt transportknutepunkt i Vestland

Fylke: Vestland
Søker: LÆRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jul 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Energistasjon, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lærdal kommune har fått utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for areal‐ og transportplanlegging i kommunen. Grunnlaget omhandler areal og tilrettelegging for fossilfrie løsninger for personbiler, varebiler, buss‐ og godstransport. Transport bidrar med rundt 75 prosent av de direkte klimagassutslippene i kommunen.

Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til planlegging og tilrettelegging av areal og framtidige fossilfrie drivstoffløsninger, og annen tilrettelegging som bidrar til at Lærdal blir et fossilfritt transportknutepunkt i Vestland. Kommunen ønsket også å øke egen kompetanse på klimafaglig konsekvensutredning.

Sammen med konsulent har kommunen utviklet et kunnskapsgrunnlag som kommunen kan bruke for framtidig planlegging. De har utarbeidet en status om transportsystem og omfang, prognoser, utslipp av klimagasser, tilgang på kraft og en oversikt over planer på ulike forvaltningsnivå som vil ha konsekvenser for utvikling innen transport i Lærdal. Videre er det utviklet tiltak for ulike areal i kommunen, og for ulike transportformer.

Kommunen har en samlet kunnskapsoversikt, med status, prognoser, behov for areal og aktuelle løsninger, i utviklingen av et fossilfritt samfunn på transportsiden. Kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene er til nytte i spørsmål om arealutvikling for fossilfrie løsninger for transport i ulike deler av kommunen. Det er allerede løsninger under planlegging tilrettelagt for større kjøretøy, med strøm og biogass.

Relevante lenker