Klimasats-prosjekt

Massehåndtering i prosjekter i regi av Bergen Vann

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bergen kommune har utført en kartlegging av massehåndteringen i elleve prosjekter i kategorien vann og avløp i Bergen Vann. Dette for å finne ut hva slags masser som benyttes, hvor massene blir transportert samt estimert utslipp fra massehåndteringen.

Kartleggingen er gjennomført ved intervjuer med prosjektdeltakere (både fra Bergen Vann og utførende entreprenører) samt en analyse av mengder masser som er brukt i prosjektene. Dette er gjort ved å se på poster i teknisk beskrivelse, målebrev, sluttoppgjør, endringsmeldinger samt tegningsgrunnlag. Det er videre utarbeidet en kalkulator i excel (se dokument nederst) som kan benyttes til å beregne CO2‐utslipp fra massehåndtering. I prosjektet er det også identifisert en tiltaksmatrise for å redusere utslipp fra massehåndtering, samt muligheter og hindringer knyttet til de aktuelle tiltakene.

Utviklet verktøy for å beregne utslipp fra VA-prosjekter

Forprosjektet har resultert i at Bergen Vann har fått god informasjon om hvordan massehåndteringen har foregått i egne prosjekter. Det er identifisert nøkkeltall for utslipp fra massehåndtering i Bergen Vanns prosjekter, der totalt utslipp
varierer fra 10 til 30 kg CO2‐ekvivalenter per m3 grøft. Nøkkeltall er basert på et mindre datagrunnlag med relativt stor usikkerhet, men er noe kommunen kan videreutvikle fremover når de mottar mer data.

Det er utviklet et enkelt regneverktøy for å beregne utslipp fra VA‐prosjekter, både i planleggingsfase og som regnskap for fullførte prosjekter. Det er identifisert fire forhold som kan endres for å redusere klimagassutslipp knyttet til massehåndtering i Bergen Vanns prosjekter;

  1. redusere transportavstand
  2. redusere behovet for transport
  3. redusere det direkte utslippet fra massehåndtering 
  4. redusere utslipp fra produksjon av løsmasser
Relevante lenker