Klimasats-prosjekt

Mat og berekraft i Øygarden kommune

Fylke: Vestland
Søker: ØYGARDEN KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Øygarden kommune ønsket å redusere matsvinn og øke kunnskapen om klimavennlig mat og menyvalg. Kommunen hadde som mål å redusere det samlede klimafotavtrykket med 20 prosent.

Kommunen gjennomførte en kartlegging av nåsituasjon med matsvinnsregistrering på 8 avdelinger, med 69 av kommunens totale 246 heldøgnsplasser i kommunens aldersinstitusjoner. Registreringen viste at matsvinnet før tiltak var relativt høyt. 

Tiltakene som ble gjennomført inkluderer blant annet utarbeidelse av materiell, en mer klimavennlig meny, justerte porsjonsstørrelser og økt serveringskompetanse. Deretter ble det gjennomført en ny matsvinnmåling i slutten av prosjektet.

Resultater

Totalt ble det kastet tilsvarende 32,8 tonn mat i året i veierunde 1 (februar/mars 2023) og 17,8 tonn i veierunde 2 (oktober 2023). Estimert årlig matsvinn ble dermed redusert med 45,8 prosent, som tilsvarer 30,4 tonn CO2-ekvivalenter. Dette innebærer en besparelse på ca. 15 tonn mat per år, eller ca. 646 000 kroner per år. 

Prosjektet har ført til mer helhetlige rutiner innen bestilling, tilbakemeldinger og matomsorg fra produksjon til servering, og mer fokus på matsvinn i hele organisasjonen. Kommunen har laget system for tilbakemeldinger på matkvalitet og mengde til kjøkken.

Erfaringer til hjelp for andre kommuner

  • Prosjektet må forankres godt i linja, og ledelsen må etterspørre resultater og oppfølging for å vise at dette har prioritet. Matsvinn må inn på fast møteagenda på alle nivå i organisasjonen.
  • God informasjon til alle ansatte både fra starten og gjennom hele prosjektet er sentralt, ikke minst når det gjelder hvorfor prosjektet gjennomføres. Resultatene bør formidles jevnlig.
  • Gode rutiner for tilbakemelding til avdelingene og kjøkkenet på resultater av veiing er viktig.
  • Det er viktig at man har riktig fagkompetanse inne når man endrer meny og mat til eldre og syke. Det anbefales tett samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog eller andre med ernæringskompetanse.
Relevante lenker