Klimasats-prosjekt

Merkostnad for utslippsfri anleggsplass

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 648 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Jan 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Drammen kommune har fått støtte til utslippsfri anleggsdrift og har bygget en 300 meter lang sykkelvei i Hermanstorffs gate i Drammen, inklusive nye overvannledninger.

Prosjektet ble gjennomført med delvis utslippsfri anleggsplass og utslippsfri massetransport. Kontraktsformen var en totalentreprise. I anskaffelsen valgte kommunen å la tilbyderne konkurrere på andelen reduksjon av klimagassutslipp som skulle oppnås, sammenliknet med om hele anlegget ble gjennomført med fossile maskiner, kjøretøy og verktøy. Kontraktsparten forpliktet seg til 75 % reduksjon og oppnådde ca. 74 %. Det ble knyttet en bonus/malus‐ordning til forpliktelsen. Merkostnaden for å gjennomføre prosjektet med 75 % utslippsfri anleggsdrift (målt i CO2e‐utslipp) ble beregnet til å være 7‐8 %. Kommunen har beregnet utslippsreduksjonen til litt over 40 tonn CO2-ekvivalenter. 

Erfaringer 

Erfaringen med å bruke elektriske maskiner var stort sett god, men det oppleves som noe mindre effektivt fordi det tar tid å lade maskinene. Logistikken kan også bli utfordrende grunnet ladebehov. Kommunen påpeker at det foreløpig bare finnes elektriske beltegravere, ikke hjulgravere, og at dette er en begrensning for denne typen prosjekter. Bruk av hjulgraver kunne bidratt til mer effektiv gjennomføring. 

Relevante lenker