Klimasats-prosjekt

Metode for utslippsreduksjon fra planinitiativ til byggesak

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Kontakt: Plan- og bygningsetaten
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune er første kommune som krever klimagassberegninger i plan- og byggesaker. Kommunen videreutvikler to verktøy, klimanorm og klimagassberegning, slik at planleggere og utbyggere kan oppfylle kravene fra kommunen. Verktøyene er publisert på kommunens nettsider, og testes ut og forbedres videre.

Dette er kravene til klimagassberegninger i plan- og byggesaker i Bergen, hjemlet i kommuneplanens bestemmelser § 18.3 og 18.4: 

  • I reguleringsplaner for bebyggelse skal det, tilpasset tiltakets omfang, redegjøres for tiltak for å minimere energibruk, tiltak for å minimere klimagassutslipp og valg av energiløsninger og byggematerialer. 
  • Klimagassregnskap kreves ved vesentlige naturinngrep, nybygg større enn 1000 m2 BRA og valg mellom riving eller bevaring av eksisterende bygg. 

Verktøy for tidlig fase: Klimanorm

For vurdering i tidlig planfase er det utarbeidet en klimanorm med kvalitative vurderinger. Klimanormen er et verktøy og en målestokk for fastsetting av klimaambisjoner. Se verktøyene og les mer om Klimanorm under. 

Verktøy for senere fase: Klimagassberegning

For å beregne klimagasser har kommunen utarbeidet en excel-mal og tilhørende veiledning med tydelige retningslinjer for hva som forventes av klimagassberegninger (klimagassregnskap).

Relevante lenker