Klimasats-prosjekt

Metodeutvikling forbruksbasert klimaregnskap

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 875 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Aug 2022 - Des 2023
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker og Trondheim kommuner har sammen med Viken fylkeskommune utviklet indikatorer for forbruksbaserte utslipp. Indikatorene skal brukes i klimaplaner og klimabudsjetter for å tallfeste indirekte utslipp.

I prosjektet er det sett på hvordan innbyggerne kan redusere fotavtrykk innenfor de fire kategoriene transport, mat, varer og tjenester, og energi. 

For hver kategori er det sett på: 

  • Indikatorer med ulik datakvalitet 
  • Tiltak for å redusere utslipp 
  • Virkemiddelpakker for å redusere utslipp 
  • Kobling til øvrige indikatorrammeverk 
  • Eksempel på virkemiddel fra kommunen 

Kriterier for indikatorer: 

  • Indikatoren skal være mulig å måle på nabolagsnivå
  • Indikatoren må ha stor påvirkning på fotavtrykket
  • Indikatorene skal kunne oppdateres regelmessig 
  • Fremgang skal kunne sikres gjennom kommunale virkemidler, næringsutvikling og innbyggermedvirkning. 

Det er laget en samlerapport som beskriver hele prosjektet, samt en omfattende rapport om virkemidler fra Vestlandsforsking, som ligger som vedlegg til samlerapporten. 

Samarbeid med Oslo kommune

I 2021 fikk Oslo kommune Klimasats-støtte for å lage et indikatorsett for indirekte utslipp. De to prosjektene har slik samarbeidet og utvekslet resultater og erfaringer.

Erfaringer

Det ble tidlig i prosjektet klart at det er svært ressurskrevende å etablere gode data på nabolagsnivå som skal kunne oppdateres regelmessig. Dette er mye på grunn av at data må leveres fra private næringsaktører og disse leverandørene må bidra med prosessering for å legge til rette for at dataene kan benyttes til indikator‐ og fotavtrykksberegninger. Det har derfor vært et bevisst valg å utvikle svært gode data for transport gjennom samarbeid med Telia, mens indikatordata for øvrige kategorier enda ikke er implementert. For noen av de andre indikatorene finnes data for å kartlegge disse på kommunenivå, mens det for andre finnes data kun på nasjonalt nivå. Viken, Asker og Trondheim vil fortsette arbeidet med å tilgjengeliggjøre nødvendige indikatorer for kommunene, blant annet i samarbeid med Oslo kommune.  

Resultater

Prosjektet har identifisert de viktigste indikatorene for klimafotavtrykk, eller det forbruksbaserte utslippet. Deretter er konkrete klimagassreduserende tiltak og virkemidler koblet til disse indikatorene og brukt til å beskrive kommunens handlingsrom for å nå lavutslippssamfunnet innenfor hver kategori. 

Prosjektet vil brukes til å gjennomføre de riktige tiltakene for å få ned klimafotavtrykket i kommunene og til å kunne måle fremgangen. Prosjektet har også satt Viken, Asker og Trondheim i kontakt med Oslo kommune, og de ønsker fremover å jobbe sammen for å sette sammen et godt datagrunnlag med offentlige og private datakilder for å kunne få på plass et komplett forbruksbasert utslippsregnskap  for kommunene.

I rapporten skriver de at de innser at måloppnåelsen krever innsats fra flere enn kommunene, og ønsker sammen med sine samarbeidskommuner å være aktive pådrivere både mot andre offentlige instanser, næringsliv og innbyggere for å oppnå dette.