Klimasats-prosjekt

Mobilitets- og transportanalyse Arendalsregionen

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Des 2022
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Arendal kommune har sammen med Grimstad, Froland og Tvedestrand kommune og Agder fylkeskommune laget en mobilitetsanalyse for Arendalsregionen.

Kommunene har tidligere samarbeidet godt om areal‐ og transportplanleggingen. I 2019 ble det vedtatt en regional areal- og transportplan for arendalsregionen. Kommunene vil følge opp denne planen ved å samarbeide om tiltak, og ønsker å oppdatere kunnskapsgrunnlaget med kunnskap om dagens mobilitet og transportsituasjon.

Kunnskap om dagens situasjon og mulige tiltak 

Kommunene utgjør et felles bo‐ og arbeidsmarked hvor reisemønstrene er tett sammenvevde. Det er ventet at det vil bli kapasitetsutfordringer på veinettet de neste årene, spesielt på grunn av ny batterifabrikk og stor tilflytting, og kunnskap om mobiliteten vil være et viktig utgangspunkt for samarbeid om virkemidler og tiltak.

Mobilitetsanalysen for Arendalsregionen er gjennomført av Rambøll og basert på ikke‐sporbar mobiltrafikk. Det er hentet mobildata om hvor folk reiser, når de reiser og gjort beregninger av hva slags transportmiddel de bruker. Kartleggingen gir kunnskap om dagens situasjon, og om hvilke tiltak kommunene bør vurdere. For eksempel hvor bolig‐ og næringsområder bør utvikles for å få mer bærekraftig transport, og tiltak for mer kollektivtransport, sykkel og gange. 

Stort potensial for mer kollektivtrafikk og sykkel

Analysen viser behov for mer helhetlig areal‐ og transportplanlegging, og hvordan ulike områder i regionen medfører forskjeller i CO2‐utslipp til transport. Det er et viktig kunnskapsgrunnlag for areal‐ og transportplanleggingen.

Analysen viser også at det er stort potensial for mer konkurransedyktig kollektivtransport mellom noen områder, og for at flere bilreiser og kollektivreiser erstattes med sykkel.

Arbeidet bidrar til økt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen, og økt motivasjon for å jobbe fram gode tiltak, også på politisk nivå.

Relevante lenker