Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie transformasjon av driftsbygning

Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Feb 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Innlandet fylkeskommune har fått utarbeidet en studie med tre alternativer for videre utvikling av en stor kulturhistorisk låvebygning i fylkeskommunens eie. Arbeidet har vist potensialet for å vurdere ny bruk av eksisterende bygningsmasse som ivaretar både brukers behov og kulturhistoriske verdier. 

Den såkalte 101-metringen på Presteseter i Vestre Toten, er en verneverdig låve hvor deler brukes i undervisningen ved Lena-Valle videregående skole. Bygget er i svært dårlig forfatning med et meget stort vedlikehold- og utskiftingsbehov, samt at det ikke er egnet for dagens gårdsdrift.

Transformasjon av bygningen mest aktuelt

Fylkeskommunen har vurdert bevaring, transformasjon og riving/nybygg, hvor klimagassutslipp, egnethet for bruk og økonomi skulle legges til grunn for videre prosess. 

Resultatene viser at bevaring er det mest klimavennlige alternativet, men løser svært få behov for skolen og gårdsdriften. Riving og nybygg gir høyest klimagassutslipp, og løser ikke alle skolens behov. Alternativet med transformasjon fremstår som det beste alternativet. Det har lavere utslipp enn riving og nybygg av både et tilsvarende bygg og et nybygg på halvparten av arealet, og løser også flere behov for skolen og gårdsdriften. I tillegg ivaretas de kulturhistoriske verdiene godt for dette alternativet.

En slik transformasjon egner seg også godt som et forbildeprosjekt både i et klimaperspektiv og med tanke på gjenbruk av eksisterende landbruksbygg.

Transformasjonsalternativet utpeker seg som det beste på flere områder, men det er behov for ytterligere avklaringer med tanke på særlig bæreevnen i det eksisterende betongdekket. Mer detaljerte undersøkelser vil være nødvendig for å kunne jobbe videre med planleggingen.

Relevante lenker