Klimasats-prosjekt

Næringsarealutvikling og miljøvennlig transport

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune, sammen med Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen kommuner, ønsker å utnytte næringsarealer mer effektivt. Kommunene har laget ulike scenarier for plassering og utnyttelse av næringsarealer, i tett dialog med næringslivet. I dette arbeidet har de:

  • samlet inn kunnskap om arealer for næringsutvikling, næringstransport og klimagassutslipp fra transporten
  • gjennomført GIS-analyser med tanke på avstand til tyngdepunkt i markedet, arealutnyttelse, bransjer, antall virksomheter og ansatte
  • formulert lokaliseringskriterier for energistasjoner for tungtransport og gjennomføringsstrategi for omstillingsprosessen til utslippsfri næringstransport
  • utpekt lokasjoner for tilgjengelige energistasjoner for tungtransport gjennom kommunene.

Prosessen har blant annet avdekket at en mer effektiv og helhetlig arealbruk på eksisterende næringsarealer ikke er lett da eiendomsstrukturen er fragmentert. Omstillingsprosesen til utslippsfrie kjøretøy er også sammensatt. Varebiler og en del av tungtransporten kan gå over på elektriske kjøretøy i dag, men for en del av tungtransporten på korte avstander og tungtransport på lengre avstander er det behov for en etappevis omstilling via biogass, eventuell hydrogen, til elektriske kjøretøy.

Resultatene fra prosjektet blir grunnlag for gjennomgang av interkommunal arealplan for Trondheimsregionen i 2024.

Relevante lenker