Klimasats-prosjekt

Ombrukssenter, Horisont Miljøpark

Fylke: Innlandet
Søker: VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestre Toten kommune har sammen med Østre Toten, Gjøvik og Søndre Land kommuner, utredet et ombrukssenter på en miljøstasjon. Utredningen skal være et grunnlag for videre planlegging av ombrukssenteret.

Mulighetsstudie

Det er gjennomført et forprosjekt om muligheten for å etablere en ombruksløsning i Gjøvikregionen, som et samarbeid mellom fire av de fem kommunene i regionen og det felles eide renovasjonsselskapet Horisont IKS. I prosjektet er det gjort en gjennomgang av tidligere utførte markedsundersøkelser om holdninger og interesse for bruktkjøp, og innhentet erfaringer fra kommunale ombruksløsninger i andre regioner.

Kommunene har hatt dialog med en rekke lokale aktører innen næringsliv, ombruk, arbeidstrening/varig tilrettelagt arbeid og frivillighet for å lufte interessen for et samarbeid. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en rapport som gir en oppsummering av muligheter og løsninger, utfordringer og barrierer knyttet til etableringen av et regionalt ombrukskonsept. 

Muligheter og utfordringer

Potensialet for utslippsreduksjoner vil variere ut fra både omfang av løsningen og valg av produkter; som vil bli nærmere avklart i konseptfasen.

Dialog med eksisterende aktører ga mange nyttige innspill i form av muligheter og hindringer ved ulike løsninger, i tillegg til det som er mer spesifikt for Gjøvikregionen.

Kommunene beskriver sentrale muligheter som blant annet:

  • stadig økende interesse for ombruk som klimatiltak
  • økte levekostnader bidrar til at flere ønsker å kjøpe brukt for å spare penger
  • kommunene skriver at de kan hente erfaring fra mange aktører, slik at de unngår en del feil/løsninger som ikke fungerer
  • det er stor interesse hos lokale aktører for å samarbeide

Sentrale utfordringer er blant annet:

  • stort geografisk område og dårlig kollektivtilbud gjør det vanskelig å ha ett ombrukssenter, samtidig som lokal tilstedeværelse er viktig for å nå ut til flest mulig innbyggere med et reelt tilbud
  • frakt av produkter til ombruk til et felles ombrukssenter vil være relativt høye pga store avstander
  • dagens miljøstasjoner har i liten grad plass til å ha egne ombruksarealer
  • det er foreløpig lite realistisk å få til en økonomisk bærekraftig løsning; og kommunene i regionen har relativt utfordrende økonomi

Mulighetsstudien oppsummeres med konkrete anbefalinger for hva som bør utredes nærmere i arbeidet med utviklingen av et konsept. Kommunene understreker at det vil være viktig å ta tak i de utfordringene de har avdekket, og se hvordan disse kan løses ‐ og hvilke som eventuelt må løses før oppstart, og hvilke som eventuelt kan løses på sikt. Eksempelvis kan det være aktuelt å opprette et felles regionalt ombrukssenter i regionbyen Gjøvik, mens tilbudet ute i de øvrige kommunene utvides over tid.