Klimasats-prosjekt

Potensial for karbonfangst i Askers myrer

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker kommune har kartlagt myrene i kommunen, både privat og offentlig eide.

Prosjektet har gitt en oversikt over:

  • intakte myrer i Asker kommune
  • modifiserte myrer med restaureringsbehov (grøfter og torvtak er digitalisert)
  • estimert karbonlager i kommunens myrareal

Det er utarbeidet et kartlag som viser utbredelsen av myrer i kommunen. Kartet inneholder også informasjon om estimert karbonmengde som er lagret i myrene.

Til sammen er det avgrenset 178 restaureringsobjekter på privat og offentlig grunn i kommunen. Dersom alle de 178 objektene blir restaurert, vil kommunen kunne få en estimert utslippsreduksjon på totalt 119,2 tonn karbon per år.

Resultatene har også vist nytten av å utføre dybdemålinger på myrene for å få et mer nøyaktig mål på mengde karbon som er lagret i myra. Det er stor variasjon i estimert og målt karbonmengde for de utvalgte myrene. 

Dette prosjektet er del av et større arbeid med å utvikle arealregnskap og indikatorer for karbonlagring i naturen.

Relevante lenker