Klimasats-prosjekt

Prosjekt "Tydal framover"

Fylke: Trøndelag
Søker: TYDAL KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Sep 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tydal kommune skal bygge eller rehabilitere et sykehjem, et helsesenter og et administrasjonsbygg. Kommunen har derfor kartlagt gjenbruk, energiløsninger, materialer, byggemetoder, arealbruk og logistikken i de tre prosjektene.

Av aktiviteter har kommunen:

 • Invitert til Dialogkonferanse i Trondheim, der et av temaene i møtet var «Gjenbruk i nye byggeprosjekter».
 • Samarbeidet med andre kommuner
 • Anskaffet en digital plattform
 • Fått besøk fra andre kommuner og eksterne aktører
 • Kartlagt ombruksmuligheter med grunnlag for videre arbeid

Gjennomføring

Arbeidet har gitt et godt grunnlag for mulighetsstudien og tomtevalget kommunen er i ferd med å gjennomføre. 

Det er for tidlig i prosessen med materialvalg, men det har vært stort fokus på overflater som trenger lite vedlikehold med lang levetid. Det er også diskutert ulike energiløsninger og mulighet for fjernvarme fra datalagringssenter i kommunen, men før de går videre med dette må politikerne gjøre det endelige valget for tomt.

Kommunen har fått god oversikt over dagens bygningsmasse og utfordringene med denne, og ser på muligheter for ombruk og gjenbruk.

Potensial

Arbeidet så langt har vist at kommunen kan ha mest å hente på disse områdene:

 • Ombruk og gjenbruk av bygg, gjenbruksmaterialer og mulighet for donorbygg
 • Samarbeid med andre kommuner for å kunne dele byggematerialer med andre. Så langt har de etablert en avtale med Trondheim kommune, hatt besøk fra Verdal kommune og skal informere i fylkeskommunens nettverk om arbeidene og planene i Tydal.
 • Sambruk av lokaler for mer effektiv arealbruk og fremtidige driftskostnader
 • Holdningsskapende arbeid og informasjon om muligheter

For å kunne sammenligne utbyggingsalternativenes påvirkning på klimagassutslippet gjennom hele livsløpet er det utarbeidet enkle LCA‐analyser for alle tomtene. 

Erfaringer og tips

 • Start tidlig for å få oversikt over muligheter, tilgjengelige bygg, aktuell logistikk i prosjektet.
 • Samarbeid med andre ‐ kommuner og offentlige etater
 • Del informasjon ‐ Tydal Kommune fikk tilgang både på kunnskap, maler og informasjon fra Trondheim kommune og Trondheim Eiendom. Leder for Trondheim kommunes gjenbrukslager på Nyhavna kom til Tydal for å
  bistå en dag i opplæring og med råd og tips.
 • Holdningsskapende arbeid ‐ Tydal Kommune gjennomførte tegnekonkurranse og konkurranse om bygging av en 3D modell av ombruksmaterialer for barnehagen og skolen fra 1.‐10. klassetrinn. Denne ble en del av kunst og håndverksfaget. Det er viktig å få innbyggerne i kommunen med på arbeidet og tro på prosjektet.
 • Bruk godt kvalifiserte personer til kartleggingsarbeidet og vurderingen av bygningsmassen. Gjerne studenter eller nyutdannede innen byggfag/arkitektur. Informer allerede på anbudsstadiet med arkitekt og
  planleggere at en ønsker ombruk.
Relevante lenker