Klimasats-prosjekt

Prosjektmedarbeider for mer bærekraftig møbelforbruk

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 1 050 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune skal i 2022 inngå nye avtaler for et mer bærekraftig møbelforbruk. Tilskuddet fra Klimasats går til å finansiere en prosjektmedarbeider i to år.

Formålet med prosjektet er å endre innkjøpsatferd og rutiner i kommunen. Prosjektmedarbeideren skal blant annet være en pådriver for ombruk, gi råd til ansatte, og lage veiledninger, maler og rutiner for å fremme klimavennlige innkjøp.

Arbeidet så langt

Fokuset har vært på å etablere nettverk og kontakte virksomheter i kommunen. Målet har vært å øke bevisstheten om mulighetene for rådgivning om reparasjon og redesign av møbler i kommunen. Dette inkluderer også bevissthet rundt inngåelsen av kommunens rammeavtale for reparasjon og redesign, som ble signert i desember 2022. 

Hovedsakelig har arbeidet bestått i å identifisere og systematisere utfordringer med å ta i bruk den nye avtalen, samt barrierer ved økt ombruk av kommunens møbelbeholdning.

Innsiktarbeidet har vektlagt involvering og rekruttering av ansatte i kommunens virksomheter som tar innkjøpsrelevante beslutninger knyttet til møbler da de sitter på viktig kunnskap om utfordringene.

Oslo kommune består av 50 ulike virksomheter, for eksempel bydeler og etater. Virksomheter med høyt innkjøpsvolum av møbler er for eksempel Utdanningsetaten, Undervisningsbygg, bydelene, Sykehjemsetaten og Oslobygg. UKE ønsker å hjelpe disse til å gjøre det enklere å velge reparasjon og redesign fremfor å kjøpe nytt.

Den første fasen av arbeidet (Fase 1) har som mål å skape en klar oversikt over disse problemstillingene. Dette vil danne grunnlaget for identifisering og utvikling av veiledninger, tiltak og løsninger i tråd med virksomhetenes og brukernes behov. Hensikten er å tilrettelegge for og redusere barrierene for å velge de sirkulære alternativene, som ombruk og redesign i stedet for nye møbler. Innsiktsarbeidet forventes ferdigstilt mot slutten av oktober 2023, hvorpå tiltak identifiseres og settes i gang (Fase 2 og 3).

Muligheter for store utslippskutt

Oslo kommunes årlige innkjøp av møbler står for utslipp av 2200 tonn CO2-ekvivalenter. Ved å satse på internt ombruk av møbler, blant annet gjennom oppgradering og reparasjon, eller ved å kjøpe brukt fremfor nytt, kan kommunen redusere både klimagassutslipp og avfallsmengder.