Klimasats-prosjekt

Reduksjon av metan og lystgass fra renseanlegg

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 343 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker kommune har målt klimagassutslipp fra Norges største avløpsrenseanlegg, Veas, og foreslått tiltak for å redusere utslippene.

Kommunen målte årlige utslipp av metan og karbondioksid fra biogassproduksjonen. Målingene viste at klimagassutslippene er ca. 4 234 tonn CO2-ekvivalenter. Basert på målingene har prosjektgruppen foreslått klimatiltak, blant annet at lagertankene med biorest tildekkes og sammenkobles med eksisterende infrastruktur for behandling av biogass ved anlegget. Tiltaket vil redusere direkte utslipp av metan og muliggjøre økt verdiskapning av biogen-CO2. 

Lystgassproduksjon fra den biologiske vannrenseprosessen ved anlegget var mer krevende å måle. Prosjektgruppen fikk gjennomført målinger for bare seks måneder da sensorene krevde mer fysisk oppfølging enn forventet. Målingene indikerte imidlertid at lystgassproduksjonen er ca. 50 prosent lavere enn det som er målt tidligere. 

Kommunen har opparbeidet verdifull erfaring om biologisk aktivitet ved utslipp av metan og påvirkning på lystgassproduksjon som vil være nyttig for biogass- og vannrensningsanlegg. 

Relevante lenker