Klimasats-prosjekt

Regionalt arealregnskap i planarbeidet i Lofoten

Fylke: Nordland
Søker: LOFOTRÅDET
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Lofotrådet, som består av de seks Lofotkommunene, skal utvikle et regionalt arealregnskap. Arealregnskapet skal inngå i kommunenes planarbeid og planverk, og vil bidra til en mer helhetlig og klimavennlig arealplanlegging.

Så langt har prosjektet etablert styringsgruppe og referansegruppe, og rekruttert inn en toårig ansatt i 50 prosent stilling som fagressurs og prosjektkoordinator. 

Det er etablert tett dialog med Nordland fylkeskommune, som utvikler fylkesvis arealregnskap. Dette arbeidet skal sikre at kartverktøyet hos fylket, samt data og statistikk derfra, blir implementert i kommunalt planarbeid og anvendelig for kommunene.

Det er også etablert tett dialog med Miljødirektoratet og SSB om deres arbeid med et nasjonalt marint økosystemregnskap, som innebærer erfaringsutveksling mellom prosjektene for å sikre implementering og anvendelighet i kommunale planprosesser.

Prosjektet har gjennomført et verksted med prosjektpartnere og et bredt felt andre interessenter i september 2023 (se program under). 

Relevante lenker