Klimasats-prosjekt

Regionalt samarbeid for fossilfri næringstransport

Fylke: Akershus
Søker: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Energistasjon, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal, sammen med Oslo kommune og Innlandet og Viken fylkeskommuner, legge til rette for mer effektiv saksbehandling og bedre koordinering av arbeidet med å sette av arealer til energistasjoner.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen. Det var opprinnelig to prosjekter, men dette prosjektet gjennomføres nå som et felles prosjekt med prosjektet "Energistasjoner for grønn næringstransport".

Prosjektorganisering 

Så langt har prosjektet blitt organisert i fem arbeidspakker:

  • Arbeidspakke 1 – Areal og identifisering av lokasjoner
  • Arbeidspakke 2 – Dialog og kunnskap
  • Arbeidspakke 3 – Saksbehandling og veileder
  • Arbeidspakke 4 - Kommunikasjon
  • Arbeidspakke 5 - Prosjektledelse

Prosjektet har arbeidet med identifisering og involvering av aktuelle bidragsytere/ interessenter gjennom koordineringsgruppe og andre dialogaktiviteter. Gjennom et stort antall befaringer har prosjektet utviklet et godt erfaringsgrunnlag for å identifisere parametere som gjør en lokalisering egnet eller ikke, men også hvilke parter som er egnet til å involveres i slike befaringer. Dette har styrket kvaliteten i arbeidspakkene.

Et stort antall av aktivitetene har bidratt til å styrke dialogen med næringslivet for kompetansebygging, forventningsavklaringer og kommunikasjon av målsettingen. Dette har gitt mange synergieffekter innad i prosjektet, men også for andre prosjekter og aktører. Gjennom jevnlig dialog med aktører i Sverige, hvor prosessen ligger foran Norge, kan det i tillegg dras nytte av de erfaringene som har blitt gjort der.

Relevante lenker