Klimasats-prosjekt

Rehabilitering av villa Lundbo

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Apr 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hamar kommune har utredet klimavennlige løsninger ved rehabilitering og oppgradering av vernede villa Lundbo. 

Kartleggingen er gjennomført av Norconsult og har resultert i en rapport som redegjør for ulike klimatiltak ved oppgradering av bygningen, og beregner klimaeffekten av å gjennomføre de ulike tiltakene. Det er kartlagt og vurdert
energioppgraderings‐ og ombrukstiltak, i tillegg til mulige energiløsninger.

3 scenarier for oppgradering

I prosjektet er det vurdert og sammenlignet 3 ulike scenarioer for oppgradering.

  • "Scenario 0: Ingen tiltak" innebærer at bygget tas i bruk slik det står i dag, uten noen oppgraderingstiltak.
  • "Scenario 1: Oppgradering" tar utgangspunkt i at det gjennomføres én eller flere oppgraderingstiltak. Her er det vurdert og beregnet utslipp av ulike oppgraderingstiltak.
  • "Scenario 2: Nybygg inkludert riving av eksisterende bygg" beregner effekten av å rive eksisterende bygningsmasse og at bygget erstattes av et nytt bygg i samme størrelse.

Beregningene viser at ved å gjennomføre energioppgraderingstiltak for
Villa Lundbo, reduseres energiforbruket i drift så mye at Villa Lundbo får lavere utslipp knyttet til energiforbruk enn et nytt bygg i tilsvarende størrelse.

Veien videre

Rapporten vil inngå i kommunens videre arbeid med forvaltning av bygningsmasse, og metodikken er aktuell som grunnlag når kommunen skal vurdere og prioritere oppgraderingstiltak. Å vurdere bevaring og oppgradering fremfor riving og nybygg er et klimatiltak som kommunen mener får stadig mer oppmerksomhet i kommunens styringssystemer.

Kommunen ønsker å utarbeide en metodikk for vurdering av oppgraderingstiltak som fremmer klimavennlige løsninger. Kommunen skriver at slike konkrete prosjekter gir håndfast erfaring inn i videre etablering av rutiner for denne typen vurderinger.

Relevante lenker