Klimasats-prosjekt

Sirkulær havnesatsing i Narvik

Fylke: Nordland
Søker: NARVIK HAVN KF
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Narvik har som mål å bli den første sirkulære havnen i Norge og være helt sirkulær innen 2040. I dette forprosjektet har kommunen sammen med lokale aktører kartlagt eksisterende ressursstrømmer og utviklet syv handlingsplaner for sirkulære innovasjoner i havnen.

De syv handlingsplanene er:

  1. Sirkulær bydel i tilknytning til Narvik Havn
  2. Utvide Agenda til ombrukssenter
  3. Alternativ framdrift for sjø- og veitransport
  4. Øke ombruk av byggematerialer, spesielt betong
  5. System for ombruk av masser
  6. Digital plattform for deling av utstyr og tjenester
  7. ENØK-prosjekt for vann- og energiforbruket til LKAB (svensk gruvedriftsselskap med aktivitet i havnen)

I tillegg har kommunen utarbeidet to tverrgående tiltak som er sirkulære anskaffelser og kompetanseheving som er spesielt viktig for at havnen skal nå sine mål for 2040.