Klimasats-prosjekt

Småskala industrialisering av øysamfunn

Fylke: Nordland
Søker: VÆRØY KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Værøy kommune har kartlagt klimagassutslippene i havnæringen og identifisert satsingsområder for å redusere klimagassutslipp. Kommunen har brukt klimanettverket i Lofoten til å diskutere og få innspill til klimaløsninger. Gjennom forprosjektet, har kommunen gått inn i et samarbeid med næringslivet på øya. 

Det er gjennomført to piloter for å kutte klimagassutslipp på Værøy. Kommunen har utredet løsninger for landstrøm til skipsfarten, og utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om å utnytte spillvarmen fra industrivirksomheter på øya. Kommunen vil bruke kunnskapsgrunnlaget i vurderinger AV satsing på klimatiltak, og vil gå inn i revideringen av kommuneplanens samfunns- og arealdel.

Ansatte en klimarådgiver

For å utføre kartleggingen ansatte kommunen en klimarådgiver i en 50 prosent prosjektstilling i to år.

Klimarådgiveren har også bidratt til å øke kompetansen på klima i kommunen, slik at tiltak for å redusere utslipp kan inkluderes i kommunale planer.

Relevante lenker