Klimasats-prosjekt

Styringssystem for å redusere indirekte utslipp

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 1 480 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Feb 2025
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Klimaetaten i Oslo kommune ønsker å redusere indirekte klimagassutslipp på en mer systematisk måte. Kommunen skal derfor utvikle et styringsverktøy for tiltak rettet mot indirekte utslipp.

Klimabudsjett for 2024

Oslo kommunes Klimabudsjett for 2024 ble lagt fram av det avtroppende byrådet september 2023, og inkluderer for første gang indirekte utslipp. Dette er et resultat av arbeidet som er gjort i dette prosjektet. 

En omfattende kartleggingsprosess har avklart hvilke vedtatte virkemidler som har en betydelig effekt på kommunens indirekte utslipp. Disse virkemidlene er oppsummert i en egen virkemiddeltabell i Klimabudsjett 2024. Tabellen viser hvilke etater og foretak som er ansvarlig for gjennomføring av virkemidlene.

Klimabudsjettet er en integrert del av kommunens budsjettprosess, noe som krever at det rapporteres på status for gjennomføring av virkemidlene tre ganger årlig. Etatsspesifikke rapporteringsindikatorer vil utvikles høsten 2023, slik at man får inn rapportering i 2024. Dette er et viktig steg videre i kommunens arbeid med å redusere indirekte utslipp.

Indikatorer for indirekte utslipp på Klimabarometeret

Kommunen har publisert et utvalg av indikatorer for indirekte utslipp på Klimabarometeret på KlimaOslo.no, som er Oslo kommunes egne klimanettsider. Klimabarometeret er kommunens supplement til Miljødirektoratets statistikk.

For kommunens egne innkjøp og byggeprosesser har Klimaetaten identifisert gode datakilder for indirekte utslipp. For innkjøp i varekategoriene mat, IKT, tekstiler og engangsplast er det publisert utslippskalkulasjoner fra et program.

For ferdigstilte byggeprosjekter hos Oslobygg foreligger det utslippsregnskap for materialbruk i ferdigstilte byggeprosjekter. Dette måles opp mot en referansebane fra Futurebuilt og det vedtatte målet om 30 prosent reduksjon i indirekte utslipp fra materialbruk i Oslobyggs portefølje av byggeprosjekter.

Stort potensiale for utslippskutt

Av de vedtatte virkemidlene er det virkemidler for redusert fotavtrykk i bygg‐ og anleggsprosjekter som kommunen antar at vil kunne gi størst utslippsreduserende effekt. Det er både på grunn av det store potensialet i hvert enkelt prosjekt og den store porteføljen til Oslo kommune. En nyhetssak om arbeidet generelt, med en særlig vektlegging på rehabilitering av bygg, er derfor publisert på KlimaOslo.no (se lenke under).

Et annet område der potensialet for utslippskutt er stort, er kommunens innkjøp av mat og mattilbudet i kommunens kantiner. En "Handlingsplan for å fremme bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat i Oslo kommune" ble nylig vedtatt.  Gjennomføringen av virkemidlene i denne handlingsplanen vil bli rapportert gjennom styringssystemet for indirekte utslipp.

Kommunen bruker vilkår i samkjøpsavtaler til å fremme redusert forbruk også i andre varegrupper, gjennom reparasjon, ombruk, resirkulerte materialer og lang levetid. Kommunen vil jobbe videre med å identifisere nye virkemidler for å redusere indirekte utslipp fra tekstiler, IKT og møbler, med mål om at dette skal inkluderes i Klimabudsjett 2025.

Relevante lenker
Relevante lenker