Klimasats-prosjekt

Team Vestland: EU sin «Grønne giv» på vestlandsk

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 6 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune skal koordinere innsatsen det offentlige og det regionale næringslivet gjør på klima. Ved å videreutvikle et godt samarbeid kalt Team Vestland, vil fylkeskommunen bidra til å øke tempoet, gjennomføre tiltak og løse barrierer for en grønn omstilling i fylket.

Gjennomførte aktiviteter i prosjektet

  • Oppstartsaktiviteter – organisert prosjektteam, tilsatt nøkkelpersonell og lagt strategi
  • Deltatt på relevante arrangementer og arenaer
  • Oppdatert kunnskapsgrunnlaget
  • Oppstartsarbeid med dashboard og nettside for prosjektet

Deltar på og gjennomfører egne arrangementer

En av hovedoppgavene til prosjektet er å samle og dele innsikt om behov og barrierer, synliggjøre "beste praksis", skape møtearenaer på tvers, motivere, koordinere og formidle. Deltagelse på relevante arenaer er viktig for prosjektet. Prosjektet har også gjennomført egne arrangementer, der formålet har vært å samle de ulike aktørene for å kunne formidle informasjon og legge til rette for nettverksbygging mellom aktørene.

Jobber med kunnskapsgrunnlag og dashboard

Som en del av prosjektet "Grøn region Vestland" ble det gjennomført et kunnskapsgrunnlag i 2021 som prosjektet bygger på. Prosjektet jobber med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget. Det er behov for å kartlegge status på de prosjektene som ble identifisert i 2021 og i tillegg identifisere nye gode initiativ som må inkluderes. En annen viktig oppgave er å lage en dashboard‐løsning som kan videreformidle oppdatert informasjon om arbeidet med utslippskutt, og dette arbeidet er i gang.

Prosjektet deler erfaringer fra dette nybrottsarbeidet

Prosjektet Grøn region Vestland skriver at den systematiske tilnærmingen og arbeidet som er gjennomført er nybrottsarbeid innen regional næringsutvikling. Det har derfor vært stor interesse fra andre fylkeskommuner om erfaringsdeling. Det er også opprettet nettverk der det er naturlig å dele erfaringer fra arbeidet.