Klimasats-prosjekt

Utredning av karbonrike arealer i Rogaland

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 360 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Mar 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rogaland fylkeskommune har gjennomført et prosjekt for å kartlegge karbonrike arealer, både gjenværende og tidligere omdisponerte områder. Kartleggingen inkluderer myr, skog, våtmarker og jordbruksområder. På grunn av den økonomiske rammen er det en del karbonrike områder som ikke er inkludert, bl.a. kystlynghei og tareskog.

Fylkeskommunen har fått en analyse av karbonrike arealer i Rogaland, inkludert en oversikt over hva slags type arealer, og hvor disse finnes. Det er også gjort flere beregninger:

  • utslipp og opptak av klimagasser fra karbonrike arealer
  • anslag på samlet karbonlager for Rogaland
  • utslipp fra nedbygging av karbonrike arealer i perioden 2010-2020
  • potensielt utslipp fra karbonrike arealer i fylket, ved realisering av planlagt nedbygging (karbonrike arealer avsatt til nedbyggingsformål) 

Det er et stort potensiale for å redusere klimagassutslipp gjennom kommunal og regional planlegging, blant annet ved å ivareta karbonrike arealer. Gjennom kartleggingen har det kommet frem at planlagt nedbygging av karbonrike arealer i fylket har et samlet klimagassutslipp beregnet til rundt ti ganger høyere enn de estimerte utslippene fra gjennomført nedbygging i perioden 2010-2020.

Det er også kartlagt myrområder i Rogaland som kan egne seg for restaurering, samt laget veiledning til hvordan man bør gå frem med videre vurderinger for å avgjøre om myren egner seg for restaurering.

Data fra prosjektet er gjort tilgjengelig for alle kommuner i Temakart Rogaland (se lenke under) og resultatene inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget til Regionalplan for klimaomstilling i Rogaland, særlig deltemaet "Bærekraftig forvaltning av arealer og natur" (se lenke under).

Relevante lenker