Klimasats-prosjekt

Utredning av ladehuber

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Apr 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger kommune har utredet om ladehuber vil gi et bedre ladetilbud i boligområder med gateparkering. Ladehubene skal hovedsakelig ha normalladere og er tiltenkt beboere, men elvarebiler og eldrosjer vil også ha mulighet for å bruke dem.

Kommunen har kartlagt områder

Kommunen har foretatt en kartlegging av boligområder i Trehusbyen som ikke har tilgang til elbil‐lading i nærheten av boligen (se "Kart over fokusområder" nederst). Nærhet til lademulighet er definert som 5 minutters gange/500 m fra bolig til nærmeste elbil‐lader. Trehusbyen i Stavanger består av 8000 boliger og er europas største sammenhengende trehusbebyggelse.

Det er også gjennomført en kartlegging av 21 lokasjoner (se "Kart over 21 ladehuber") i nærhet av kartlagte boligområder uten tilgang til hjemmelading, som er egnet for etablering av elbil‐ladere/ladehuber. Krav til foreslåtte lokasjoner for etablering av ladehubene er områder som har plass til minst 10 normalladere, men gjerne flere normalladere og eventuelt hurtigladere. 

Av disse 21 lokasjonene ble 10 lokasjoner plukket ut som de beste alternativene for etablering av elbil‐lading (se "Kart over 10 ladehuber").

Det ble lagt vekt på antall boliger i nærheten uten tilgang til hjemmelading, størrelsen på området og trafikkavvikling. Disse 10 lokasjonene ble sendt videre til Lnett som har utredet kapasiteten på strømnettet og eventuelle kostnader til oppgradering av strømtilførsel til de enkelte lokasjonene.

Seks nye områder for elbil-lading

Prosjektet har ført til at kommunen har valgt seks lokasjoner i Trehusbyen for å etablere elbil‐lading. Fire av lokasjonene er områder som er godt egnet til etablering av ladehuber med normallading, men også muligheter for etablering av hurtiglader og bysykler. På to lokasjoner planlegges det stolpelading/normallading langs offentlig vei.

Dersom disse ladehubene blir etablert får 1700 boliger 5 minutters gange til ca. 85 ladere. Innbyggere med bolig i nærheten av ladehubene vil få tilgang til lading og kommunen forventer at flere vil anskaffe seg elbil. 

Relevante lenker