Klimasats-prosjekt

Utsleppsfri og rein verdsarvfjord med biometanol

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jul 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stranda kommune har utredet om biometanol kan være en løsning for å møte vedtaket om nullutslipp for verdensarvfjorder som innføres 1. januar 2026. 

Grønn metanol dannes fra naturlig biomasse og ikke fra fossile kilder. Utredningen indikerer at klimagassutslippet kan reduseres med 90 - 94 prosent med bruk av grønn metanol i stedet for fossil marine gassolje (MGO).

Maritim næring globalt satser mye på å klargjøre skip for metanol som drivstoff i de kommende årene. Biometanol er interessant for kommunen også på grun av at Geiranger har stor mangel på nettkapasitet og utfordringer med tanke på rasproblematikk og sterke restriksjoner på utbygging av ny energiinfrastruktur.

Hovedkonklusjonen fra prosjektet er at biometanol kan bidra til å løse utfordringen kommunen står overfor med tanke på nullutslippskravet i 2026. Det forutsetter at biometanol godkjennes som nullutslippsalternativ og at det gjøres investeringer, enten fra det offentlige eller fra privat næringsliv, som gjør biometanol tilgjengelig som energibærer for fartøy i verdensarvfjorden.