Klimasats-prosjekt

Utslippsfrie borerigger i kommunale VA-prosjekter

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bergen kommune har kartlagt klimagassutslipp relatert til borehull for VA-ledninger. Kommunen har blant annet sett på hvilke utslippsfrie borerigger som tilbys i dag, og hentet inn erfaringer ved bruk av disse.

Det er videre foretatt klimagassberegninger for utførelse av borehull med elektrisk borerigg, borerigg med hybridløsning (både diesel og elektrisk) samt borerigg som drives av kun diesel. Dette for å synliggjøre reduksjon av klimagassutslipp ved de ulike alternativene. I prosjektet er det også identifisert noen utfordringer ved å bruke elektrisk borerigg som det er nyttig for kommunen å ta med seg inn i planleggingen av nye prosjekter. 

Resultater

Forprosjektet har resultert i at Bergen Vann har fått informasjon om hva som finnes på markedet i dag av utslippsfrie alternativer. Dette prosjektet er avgrenset til elektriske løsninger og for eksempel hydrogen er ikke vurdert.

Potensiale for utslippsreduksjoner

Forprosjektet viser at klimagassutslippene knyttet til gjennomføring av borehull er betydelig lavere dersom man utfører boringen med bruk av elektrisitet sammenlignet med en dieseldreven borerigg. Resultatet fra klimagassberegningene viser at bruk av helelektrisk borerigg resulterer i en 98 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med diesel, forutsatt norsk forbruksmiks. 

Erfaringer 

Erfaringen til entreprenørene som har benyttet denne boreriggen med elektrisk drift er god når forholdene er tilrettelagt for dette. Det har blitt utført flere borehull elektrisk med godt resultat. 

Bergen Vann har fått informasjon om følgende utfordringer knyttet til bruk av elektrisk borerigg: 

  • Tilgang på strøm i området hvor arbeidet skal utføres er ofte ikke tilstrekkelig.
  • Det er nødvendig å sette av noe ekstra riggplass for plassering av utstyr ved bruk av elektrisk løsning.
  • Elektriske kompressorer på markedet i dag har ikke god nok kapasitet til å gjennomføre boring av dimensjoner større enn 500‐600 mm (diameter borehull). For større borehull så er det for tiden nødvendig å bruke dieseldrevne kompressorer.

Kommunen har fått en del svar på hva som er tilgjengelig på markedet og hvilke muligheter og utfordringer som dette er forbundet med. De ønsker å etterspørre utslippsfrie borerigger ved sine fremtidige anskaffelser. Resultatene fra rapporten vil tas med inn i planleggingen av nye prosjekter i kommunen. 

Relevante lenker