Klimasats-prosjekt

Avløpssystem Ladebekken-Rosenborg, Etappe 4

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Sep 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal kartlegge mulige klimagassreduserende tiltak i et større vann- og avløpsprosjekt som er en utbygging av avskjærende avløpsledning mellom Ladebekken og Rosenborg. Formålet er å avlaste nedstrøms ledningssystem, avløpspumpestasjon og renseanlegg, samt redusere forurensingsutslipp til Trondheimsfjorden.