Klimasats-prosjekt

Nedre Singsaker, fornyelse VA-anlegg

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Sep 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal kartlegge mulige klimagassreduserende tiltak i et større vann- og avløpsprosjekt på Nedre Singsaker, som utslippsfrie maskiner, materialvalg, massehåndtering og ombruk. Prosjektet gjelder fornyelse av vannledninger i området samt separering av felles avløpsledning. 

Relevante lenker