Klimasats-prosjekt

Utslippsreduksjon i veiprosjekt fv 35 Ås-Linnestad

Fylke: Vestfold
Søker: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2026
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Vestfold fylkeskommune skal dekke merkostnadene knyttet til utslippsfrie løsninger i anleggsprosjektet når fylkeskommunen skal bygge ny gang- og sykkelvei og bru på østsiden av fv. 35 Bispeveien i Tønsberg kommune.