Siden Klimasats ble etablert i 2016, har ordningen og effekter av ordningen blitt evaluert i ulike sammenhenger. Her har vi samlet de mest sentrale evalueringene og andre rapporter om Klimasats.

Effektvurdering av Klimasats: Støtte skreddersydd for kommunenes klimaarbeid (2023)

Rapporten evaluerer effekten av Klimasats-tildelingene 2016 – 2022. Den gir detaljert informasjon om prosjekttypene som har fått støtte, hvorfor de er prioritert, hvilke utslippskilder som påvirkes, og hvilke roller kommunene benytter i arbeidet. Rapporten gir også informasjon om prosjektenes bidrag til omstilling, blant annet gjennom en rekke eksempler.

Klimasats-støtte til systematisk arbeid med klimahensyn i offentlige anskaffelser (2022)

På oppdrag for DFØ og Miljødirektoratet har Menon Economics evaluert Klimasats-støtte til systematisk arbeid med klimakrav i anskaffelser i kommunal sektor. Menon vurderer at støtten treffer et behov, trolig utløser addisjonell aktivitet og fører til flere grønne anskaffelser i prosjektperioden for de enkelte tilskudd. Flere har i større grad tatt i bruk DFØs eksisterende veiledningsmateriale i løpet av prosjektperioden, og flere har utviklet egne veiledere som i noen grad overlapper de eksisterende.

Hvordan dokumentere effekt av klimatiltak? (2020)

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Civitas, Cicero senter for klimaforskning, Senter for utvikling og miljø (SUM) og Insam vurdert klimaeffekten av tiltak i Klimasats-ordningen på kort og lang sikt.

3-årig følgeevaluering av Klimasats (2016-2018)

Menon Economics evaluerte støtteordningen løpende over tre år. Som grunnlag har Menon blant annet gjennomført flere spørreundersøkelser og dybdeintervjuer med ansatte i kommunene.

Områdegjennomgang av støtteordninger i klimapolitikken (2018)

Regjeringens gjennomgang av støtteordningene i klimapolitikken. Hensikten var å få kartlagt i hvilken grad klimabegrunnede støtteordninger er kostnadseffektive og hensiktsmessig innrettet, og anbefale eventuelle forbedringer. Prosjektet er utført på oppdrag for Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Potensial og barrierer for lokalt klimaarbeid (2018)

På oppdrag fra Miljødirektoratet skrev Cicero senter for klimaforskning, Civitas og Vestlandsforskning i 2018 en rapport om hvordan kommunene kan bidra til at Norge kan oppfylle nasjonale klimamål.

Undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser (2022)

Grønne offentlige anskaffelser skal bidra til å nå Norges klimamål. Riksrevisjonens undersøkelse viser at myndighetene ikke bruker innkjøpsmakten godt nok. Klimasats-ordningen som virkemiddel for grønne offentlige anskaffelser ble undersøkt som del av Riksrevisjonens arbeid. Klimasats-støtte til systematisk arbeid med klima i anskaffelser er rettet inn mot følgende konklusjoner i Riksrevisjonens rapport: 1) Offentlige oppdragsgiveres anskaffelsespraksis bidrar ikke i stor nok grad til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. 2) Mange offentlige oppdragsgivere mangler en helhetlig tilnærming for å ivareta klima- og miljøhensyn i anskaffelser. 3) Det er utarbeidet et omfattende veiledningsmateriell om grønne offentlige anskaffelser, men det er behov for å gjøre det mer brukervennlig og kjent.

Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler (2020)

Rapport om små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler, skrevet av Telemarksforskning på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Klimasats-ordningen er et av virkemidlene som er vurdert i rapporten.