I statsbudsjettet for 2023 er det satt av 40 millioner kroner til Hurtigbåtprogrammet under Klimasats-ordningen.

Søknadsfrist i 2023

Søknadsfrist for neste søknadsrunde er 3. november 2023.

Formål

Tilskuddsordningens formål er å fremme klimatiltak i kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre ved å støtte prosjekter som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser fra hurtigbåter.

Hvem kan søke?

 • Fylkeskommuner.
 • Kommuner som søker sammen med, eller i samråd med fylkeskommuner som står ansvarlig for hurtigbåttjenester i kommunen.
 • Fylkeskommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 9.
 • Longyearbyen lokalstyre.

Flere søkere kan sende inn søknad sammen.

NB: For enkelthets skyld skriver vi ordet fylkeskommune videre i utlysningen, men mener da alle som er søkeberettiget.

Hva kan fylkeskommunen søke støtte til?

For å få støtte må tiltaket:

 1. Framskynde utviklingen av hurtigbåter som driftes uten klimagassutslipp.
 2. Bidra til betydelig reduserte utslipp sammenlignet med dagens hurtigbåter.
 3. Være rettet mot hurtigbåter som skal benytte elektrisk strøm, hydrogen, ammoniakk eller biogass.

Eksempler på tiltak som kan få støtte

 • Merkostnad for utslippsfrie løsninger i driftskontrakter, der Enova ikke kan gi støtte. 
 • Pilotfartøy og infrastruktur. Merk at her har Enova også en rolle, og søker må undersøke med Enova om søknaden bør rettes til dem. 
 • Utviklingskontrakter, inkludert anskaffelsen av slike kontrakter. 
 • Utviklingsprosjekter.
 • Planlegging eller utredning av lokale løsninger på båt og energiløsninger på land. 
 • Anskaffelsesarbeidet knyttet til lav- eller nullutslippsfartøy med tilhørende energiinfrastruktur. 

Listen er ikke uttømmende.

Eksempler på tiltak som ikke kan få støtte

 • Tiltak som kan støttes av Enova. For eksempel støtte til infrastruktur eller fartøy. 
 • Bruk av flytende biodrivstoff. LBG (flytende biogass) regnes ikke som flytende biodrivstoff.
 • Energieffektivisering av fossilt fartøy alene, uten endring av energibærer. Rene forskningsprosjekter. 

Se alle hurtigbåtprosjekter

Her kan dere søke i alle prosjekter som har fått støtte gjennom Hurtigbåtprogrammet. Se søknad, tilsagn og annen informasjon, og søk på type tiltak, år og fylke.

Støttesum

 • Støtten begrenses av tilgjengelige midler og konkurranse om disse.
 • Tilgjengelige midler er 40 millioner kroner totalt.
 • Støtten kan dekke inntil 75 prosent av kostnadene til utvikling og realisering av null- og lavutslippsløsninger.
 • Minste søkesum er 2 millioner kroner.

Tildelingskriterier

Fylkeskommuner kan få tilskudd til tiltak som oppfyller følgende tildelingskriterier:

 • Tiltaket skal bidra til reduserte klimagassutslipp, til å fremme løsninger som kan bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet eller begge deler.
 • Tiltaket skal være politisk forankret i fylkeskommunen. Fylkeskommunen må sørge for at tiltaket det søkes støtte til har en solid forankring hos fylkespolitikerne. Forankringen kan være i vedtatt plan, tilhørende handlingsplan, økonomiplan eller enkeltvedtak i fylkesting, formannskap eller politisk komité. Også forankring i andre politisk vedtatte styringsdokumenter, for eksempel klimabudsjett, godtas.  
 • Tilskuddet skal være utløsende for at tiltaket gjennomføres. Allerede fullfinansierte tiltak får ikke støtte. Tilsvarende gjelder tiltak som følger direkte av lov og forskrift. 
 • Fylkeskommunene må bidra med egeninnsats. Tildelt støtte kan kun dekke deler av finansieringsbehovet. Det må foreligge finansieringsplan som viser hvordan resterende kostnader til investering og drift planlegges dekket. 

Prioriteringskriterier

Søknader som framstår som realistiske med hensyn til budsjett og gjennomføring, prioriteres i konkurranse med øvrige søknader. Miljødirektoratet vil utøve skjønn i sine prioriteringer, basert på en samlet vurdering av søknadene. 

Ved prioritering av søknader legger Miljødirektoratet særlig vekt på følgende (ikke i prioritert rekkefølge):

 • Overføringsverdi/eksempelverdi/spredningspotensial. 
 • Grad av innovasjon.
 • Potensial for utslippsreduksjon over kontraktstiden/levetiden. Estimert kostnadseffektivitet ved tiltaket som helhet vektlegges der dette er mulig å kvantifisere, og ellers på annen måte sannsynliggjort utslippsreduksjon. 
 • Energibesparende tiltak, både tekniske og organisatoriske (for eksempel gjennom mer energieffektive skrogformer eller rutejusteringer).

Andre effekter av tiltaket, positive og negative, kan tillegges noe vekt.

For mindre forprosjekter og annet forberedende arbeid forutsetter vi at søker på forhånd gjør seg kjent med eksisterende kunnskap fra lignende prosjekter. 

Saksbehandling

Miljødirektoratet avgjør hvilke søknader som innvilges, støttesum og krav til rapportering. 

Forvaltningslovens bestemmelser om klage gjelder ikke tilskudd fra denne ordningen. 

Vi forventer å kunne gi svar på søknadene før utgangen av 2023.

Rapportering

Rapporteringskravene tilpasses det enkelte tiltaket og beskrives i tilsagnsbrevet. 

Minimumskrav er å rapportere på aktiviteter, resultater, effekter og kostnader ved tiltaket, slik at det dekker krav om sluttrapport og sluttregnskap i bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 6.3.6. 

All rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg inn med samme bruker som sendte søknaden.  

Utbetaling

Søker får tilskuddet utbetalt i etterkant av gjennomføring, eller på grunnlag av inngått kontrakt. 

Dersom de totale prosjektkostnadene blir lavere enn angitt i søknaden dekker tilskuddet fortsatt ikke mer enn spesifisert andel av totalkostnaden. 

Tilskudd kan kun dekke kostnader til moms i de tilfeller der søker ikke får momskompensasjon. Dersom utgiften ikke omfattes av moms-refusjon må dette beskrives tydelig i regnskapet. 

Hvordan søke?

 • Alle søknader fylles ut og sendes i elektronisk søknadssenter. 
 • Fylkeskommunen kan sende flere søknader, og flere fylkeskommuner kan søke sammen. 
 • Elektronisk søknadssenter krever at du registrerer en bruker på vegne av fylkeskommunen. Du må verifisere din bruker ved hjelp av ID-porten, men det er likevel fylkeskommunen som er formell søker. Den samme brukeren vil også få rapporteringsoppgaver dersom tiltaket mottar støtte. 
 • Når søker registrerer bruker i søknadssenteret er det lurt å endre e-postadressen til jobb-e-post for at beskjeder fra søknadssenteret skal sendes riktig. Denne endringen vil kun gjelde søknadssenteret, og endrer ikke dataene som er knyttet til deg i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. 

Kontakt oss

Spørsmål og innspill til hurtigbåtprogrammet kan sendes til daniel.bugel@miljodir.no

Du kan også ringe Daniel Bügel: 45 25 82 02