Klimasats i 2023

Det var satt av 100 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2023. I revidert nasjonalbudsjett er det en økning i midler til Klimasats til 200 millioner. Flere søknader må vurderes på nytt, og det tar noe ekstra tid. Vi sender ut svar på søknader fortløpende. De fleste søknadene er besvart innen utgangen av juni, men noen gjenstår. Vi fortsetter å behandle og besvare søknader i juli, men noen vil få svar tidlig i august. Kommunene det gjelder vil få beskjed på e-post.

 Søknadsfristen var 1. mars 2023.

Støtte til utslippsfrie hurtigbåter

Det er en egen utlysning av Klimasats-støtte som er øremerket til hurtigbåter. Søknadsfristen for støtte til utslippsfrie hurtigbåter er 3. november.

Eventuell videreføring av Klimasats etter 2023 er avhengig av at det vedtas i statsbudsjettet for 2024.

Formål

Tilskuddsordningen skal fremme klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner. Ordningen skal bidra til at kommunene integrerer klimahensyn i sine aktiviteter. Dette skjer ved at prosjekter som bidrar til å redusere utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet får tilskudd. Videre skal ordningen bidra til at kommunen styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver. På den måten kan kommunen legge til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører og fagområder.

Hvem kan søke?

 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Foretak organisert etter kommuneloven kapittel 9

Flere søkere kan sende inn søknad sammen.

NB! I den videre teksten omfatter begrepet kommune alle disse ulike søkerne.

Hva kan kommunen gjøre?

Kommunene har stort handlingsrom til å gjennomføre klimatiltak i egen drift. Det kan være gjennom myndighetsutøvelse, tjenesteyting, innkjøp og eierskap, og i ulike former for samfunnsutvikling. Kommunen kan også legge til rette for at innbyggere og næringsliv kan redusere sine utslipp. Dermed kan kommunen påvirke både direkte og indirekte klimagassutslipp.

Til inspirasjon

Hva kan kommunen søke støtte til?

Kommunen kan søke støtte til svært mange ulike tiltak i en rekke ulike sektorer og i en rekke ulike roller. Fortell oss hva prosjektet går ut på, hvilken klimaeffekt dere vil oppnå, hvordan dere vil jobbe og hva dere trenger penger til. Send gjerne søknader om de nye og uprøvde klimatiltakene.

Støtten skal bidra til å redusere klimagassutslipp på kort og lang sikt fra ulike kilder som kommunen kan påvirke. 

Her finner du detaljert veiledning til en del vanlige tiltak, blant annet om:

 • Største og minste søknadssum
 • Eksempler på hva som støttes og hva som ikke støttes
 • Hva som må med i søknaden, våre vurderinger, og vilkår for støtte

Støttesatsene i 2023

Her finner du tabell over støttesatsene i alle kategorier, minimum søknadssum og maksimum støttesats.

Generelt

Planlegging

Anskaffelser

Bygg og anlegg

Transport

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene er krav som må oppfylles for at søknadene skal bli vurdert.

 • Tiltak det søkes støtte til skal bidra til reduserte klimagassutslipp, omstilling til lavutslippssamfunnet eller begge deler.
 • Tiltaket skal være politisk forankret i kommunen. Kommunen må sørge for at tiltaket det søkes støtte til har en solid forankring hos kommunepolitikerne. Forankringen kan være i vedtatt plan, tilhørende handlingsplan, økonomiplan eller enkeltvedtak i kommunestyret, formannskap eller politisk komité. Også forankring i andre politisk vedtatte styringsdokumenter, for eksempel klimabudsjett, godtas.
 • Tilskuddet skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres. Allerede fullfinansierte tiltak får ikke støtte. Tilsvarende gjelder tiltak som følger direkte av lov og forskrift.
 • Kommunen må bidra med egeninnsats (utdypes under). Tildelt støtte kan kun dekke deler av finansieringsbehovet. Det må foreligge finansieringsplan som viser hvordan kostnadene til investering og drift planlegges dekket.

Prioriteringskriterier

Søknader som framstår som realistiske i gjennomføringsplan og budsjett, prioriteres i konkurranse med øvrige søknader. Ved prioritering av søknader legger Miljødirektoratet særlig vekt på følgende:

Overføringverdi og spredningspotensiale

Vi ønsker å legge til rette for læring. Vil prosjektet gi ny kunnskap og erfaringer? Vil prosjektet gjøre det lettere for andre kommuner å gjøre tilsvarende tiltak? Er liknende tiltak aktuelt for mange kommuner?

Kriterier som kan tillegges noe vekt:

 • Andre effekter av tiltaket, positive og negative.
 • Manglende gjennomføring og rapportering av tidligere Klimasats-prosjekter. Dette kan trekke ned.

Les utlysningsteksten nøye før dere søker. 

Søknadsbehandling

Miljødirektoratet avgjør hvilke søknader som innvilges, størrelse på støttesum og krav til rapportering. Vi kan i saksbehandlingen innhente råd og informasjon, for eksempel fra Enova, Landbruksdirektoratet, DFØ og statsforvalteren.

Dersom tiltaket med stor sannsynlighet kan få støtte fra andre statlige støtteordninger, får kommunen avslag eller et midlertidig svar på søknaden. Dette gjelder først og fremst prosjekter som kan søke støtte hos Enova.

Forvaltningslovens bestemmelser om klage gjelder ikke tilskudd til kommuner.

Vi tar sikte på å svare på søknadene som kommer inn til søknadsfristen 1. mars innen sommeren.

Rapportering

Rapporteringskravene tilpasses det enkelte tiltaket og beskrives i tilsagnsbrevet.

Formålet med rapporteringen er å dokumentere aktiviteter, resultater, klimaeffekter og kostnader ved tiltakene. Gjennom rapporteringen innhentes også erfaringer som spres til andre som vil gjennomføre liknende tiltak.

Utbetaling

Kommunene får som hovedregel utbetalt tilskuddet i etterkant av gjennomføring, på grunnlag av rapporter og bekreftet regnskap. Som hovedregel skal prosjektene være gjennomført og støtten utbetalt senest to år etter året tilsagnet ble gitt.

Hvordan søke

 • Alle søknader fylles ut og sendes i elektronisk søknadssenter.
 • Kommunen kan sende flere søknader, og flere kommuner kan søke sammen.
 • Elektronisk søknadssenter krever at du registrerer en bruker på vegne av kommunen. Du må verifisere din bruker ved hjelp av ID-porten, men det er likevel kommunen som er formell søker. Den samme brukeren vil også få rapporteringsoppgaver dersom tiltaket mottar støtte.
 • Når søker registrerer bruker i søknadssenteret er det lurt å endre e-postadressen til jobb-e-post. Dermed vil beskjeder fra søknadssenteret sendes riktig. Denne endringen vil kun gjelde søknadssenteret, og endrer ikke dataene som er knyttet til det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret.

Søknadssenteret er åpent for å legge inn søknader.