Et forprosjekt bør være konkret og inneholde en detaljert gjennomføringsplan av et tiltak som utpeker seg for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. Ferdig forprosjekt skal være offentlig tilgjengelig på en slik måte at andre lett kan dra nytte av arbeidet.

Forprosjektet bør inneholde:

  • detaljert gjennomføringsplan
  • budsjett
  • finansieringsplan
  • beregninger av potensialet for klimagassreduksjon
  • vurderinger av hva som må til for å måle effekten av tiltaket i etterkant.

Juridiske avklaringer kan også være del av prosjektet.

Tiltaket som skal prosjekteres bør være realistisk å gjennomføre innen omtrent fem år.

Avdekker forprosjektet at tiltaket ikke bør gjennomføres, må det begrunnes.

Støttes ikke:

  • Utarbeidelsen av selve kommune(del)planen om klima- og energi støttes ikke.
  • Støtte til forprosjekter skal ikke gå til selve gjennomføringen av tiltaket, altså investeringen.

Støttesum: Inntil kr 350 000, maks 50 % av totalkostnadene.

Minste søkesum: kr 150 000.