Klimavennlig arealbruk og transport innebærer blant annet å ta vare på karbonrike arealer, redusere transportbehovet og legge til rette for at en økt andel av reisene gjøres utslippsfritt. Støtte til klimavennlig areal- og transportplanlegging skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag og økt klimakompetanse i kommunen. Ved å trekke inn faglig bistand eller selv opparbeide ekstraordinær klimakompetanse, kan planarbeidet få et ekstra klimaløft, utover det en kan forvente som del av ordinær areal- og transportplanlegging. Kommunene kan også søke støtte for å bidra til gode klimaløsninger eller styrke den klimafaglige konsekvensutredningen av private arealplanforslag.

Løsningene som utarbeides kan være på reguleringsplan-, kommune(del)- eller regionnivå. Det er en fordel om kommuner samarbeider om klimavennlige areal- og transportløsninger.

Eksempler på tiltak som kan få støtte:

  • Leie inn klimafaglig plankompetanse, eller dekke lønn til ekstra kommunal eller regional prosjektmedarbeider som jobber spesielt for å redusere klimagassutslipp gjennom arealplaner.
  • Innhente kompetanse til å utarbeide konkrete forslag til gode klimaløsninger i arealplaner.
  • Innhente kompetanse til å konkretisere særlig klimavennlige mulighetsstudier/planvisjoner eller konkrete løsninger for byområder eller tettsteder.
  • Utrede konkrete plangrep for å redusere klimagassutslipp fra transport og utbygging i et planområde.
  • Planlegge og utrede utslippsfri kollektivtransport eller varetransport.
  • Utrede klimatiltakenes virkninger på andre miljøområder, herunder naturmangfold og økosystemtjenester.
  • Styrke den klimafaglige konsekvensutredningen og bidra til gode klimaløsninger i private arealplanforslag.
  • Ivareta karbonrike arealer gjennom arealplanlegging.

Resultatet av arbeidet skal være offentlig tilgjengelig på en slik måte at andre lett kan dra nytte av arbeidet. Det gjelder for eksempel mulighetsstudier/planvisjoner, analyser, strategier, planer og konsekvensutredninger som utarbeides med støtte.

Støttesum:

Inntil 1,5 millioner kroner. Maksimalt 50 prosent av totalkostnaden for klimarelatert tiltak/kompetanse.

Minste søknadssum: 150 000 kr