Kommunen kan søke støtte til gjennomføring av tiltak som reduserer utslipp fra transport, tilrettelegger for alternativer til personbil, reduserer transportbehovet og holdningsskapende arbeid knyttet til transportvaner. Det er en fordel om tiltaket er del av en pakke, tiltak som fremmer kollektivtrafikk, sykkel og gange bør kombineres med bilrestriktive tiltak. Kommunen bør også vise hvordan den bruker egne virkemidler for eksempel knyttet til arealplanlegging, for å støtte opp om tiltaket.

Det er en forutsetning at tiltaket kan driftes uten videre støtte. Helt unntaksvis kan støtten dekke driftskostnader i en etableringsperiode.

Eksempler på tiltak som kan få støtte:

 • Øke fremkommeligheten for kollektivtransport eller gjøre det mer attraktivt å velge kollektivt på andre måter. Reduserte billettinntekter støttes ikke.
 • Bygge ut ladepunkter eller annen infrastruktur for fossilfrie driftsbiler, drosjer, varetransport og anleggsmaskiner.
 • Bygge fyllestasjon for biogass til kollektivtransport, når fylkeskommunen vil stille krav i anbud.
 • Bidrag til å dekke merkostnad ved innkjøp av nullutslippskjøretøy for kollektivtransport.
 • Bidrag til å dekke merkostnad når fylkeskommuner ønsker el, biogass eller hydrogen i kollektivtjenester og drosjetjenester.
 • Redusere utslipp fra sjøtransport.
 • Ladepunkter for kommunale tjenestebiler. Se detaljer nedenfor.
 • Gjøre det enklere å lade elbil i borettslag og sameier. Se detaljer nedenfor.
 • Elsykkeltiltak som målrettet erstatter bilkjøring og prøv-en-elsykkel-prosjekter. Klimasats kan støtte inntil 50 prosent av kostnaden, maks kr 15 000 per vanlige sykkel, og maks kr 25 000 per lastesykkel, inkludert utstyr som lås, hjelm og piggdekk. Kommunen må ha en ordning for vedlikehold. For prøv-en-elsykkel-prosjekter, der allmennheten får teste om elsykkel egner seg for dem, kan kommunen også søke støtte til drift av ordningen og vedlikehold av syklene. Vi vil prioritere søknader fra kommuner som ikke 

Tilrettelegging for lading av elbil i borettslag og sameier

Manglende lademuligheter begrenser fremdeles mulighetene til å skifte til elbil for mange som bor i borettslag og sameier. Kommuner kan søke Klimasats-støtte til arbeidet for å få til bedre lademuligheter for elbil. Dette kan for eksempel være:

 • Rådgiving og veiledning om hvordan gå fram og hvordan fordele utgifter.
 • Konkrete, større, ekstraordinære investeringer for å etablere ladeinfrastruktur for beboere i borettslag og sameier. Eksempler kan være å grave av kabler under vei, fremføre mer strøm eller til å dekke andre unormalt store investeringer som hindrer etablering av ladeinfrastruktur.  Klimasatsmidler kan ikke gå til ordinær kabelframføring eller selve ladeboksen til hver enkelt bil. Det forventer vi at bileier eller borettslaget tar seg av. 

Noen forutsetninger gjelder: Miljødirektoratet kan støtte kommunens innsats i investeringen med maks 50 prosent, og minst 50 prosent må være kommunale midler. Eventuell innsats fra et borettslag regnes ikke som kommunal egeninnsats Klimasatsmidler kan ikke gå til å finansiere en kommunal støtteordning der pengene deles ut videre.

Støtte til ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Ladepunkter til tjenestebiler kan støttes med 50% av kostnadene. Miljødirektoratet vil prioritere de som har fått lite eller ingen støtte til lading for tjenestebiler tidligere. Høyeste støttebeløp er kr 20 000 per punkt, inkludert graving, trafo, installasjon og utstyr. Ett ladepunkt betyr her lademulighet for ett kjøretøy. Miljødirektoratet forventer at kommunen skifter ut et fossilt kjøretøy med et helelektrisk kjøretøy for hvert ladepunkt som støttes.

Oppgi antall ladepunkter i  søknader om ladeinfrastruktur til kommunale driftsbiler. Kravet er at ladepunktene skal være "MODE 3 – TYPE 2".

 Transporttiltak som ikke støttes av Klimasats:

 • Elektriske varebiler får fra og med august 2019 støtte gjennom Enovas nullutslippsfond og får derfor ikke lenger Klimasats-støtte. Enova støtter også ladepunkt til elektriske varebiler.
 • Innkjøp av el- og hybridbiler i personbilklassen får ikke støtte, siden det er omfattende virkemidler på disse bilene i dag.
 • Hydrogenstasjoner og offentlig tilgjengelig hurtiglading kan får støtte hos Enova.
 • Lading til ansatte og allmenheten.
 • Normallading på plasser med vilkårsparkering støttes ikke, da dette er dekket av krav i parkeringsforskriften § 35.
 • Store kjøretøy eller flåter av kjøretøy, samt endel store maskiner, kan få støtte fra Enova dersom prosjektet faser ut minst 10 000 liter diesel per år.
 • Elsykkeltiltak: Vi prioriterer søknader fra kommuner som ikke tidligere har fått tilskudd til elsykkeltiltak. 
 • Sykkeltiltak: Klimasats støtter ikke grunnleggende sykkelinfrastruktur som sykkelparkering, gang- og sykkelveier, bruer og lignende fysisk tilrettelegging. I tråd med regjeringens bompengeavtale er det satt av penger til å få på plass sykkelhoteller i tilknytning til togstasjoner, og vi gir derfor ikke lenger Klimasats-støtte til dette.
 • Fyllestasjoner for biogass og store kjøretøy som bruker biogass er fra og med oktober 2017 en del av Enovas program for landtransport. Enova gir imidlertid ikke støtte til (fylkes)kommuner som ønsker å stille krav om biogass i innkjøp. Avklar med Enova før eventuelle søknader til Klimasats om biogasskjøretøy og fyllestasjoner i fyllestasjoner i fylkeskommunal regi.

Støttesum:

Inntil 12 millioner kroner, maksimalt 50 prosent av totalkostnaden og inntil 75 prosent av merkostnaden ved klimavennlig innkjøp.

Minste søknadssum: 100 000 kr

Forenklet søknad om støtte til ladepunkter

Kommunen kan sende en forenklet søknad om støtte til ladepunkter til kommunens biler. Her har vi laget et eksempel på en forenklet søknad med veiledning om utfylling.