Kommunene har viktige virkemidler og handlingsrom til å gjennomføre klimatiltak innen egen drift, tjenesteyting, innkjøp eller samfunnsutvikling. Kommunen kan også gjennomføre klimagassreduserende tiltak innen bygg og eiendom, vannforsyning og avløp, landbruk, avfallsbehandling med mer.

Det er en fordel at tiltaket har sammenheng med andre beslektede klimatiltak som del av en større, gjennomtenkt pakke.

Eksempler på tiltak som kan få støtte:

 • Klimatiltak i avfallssektoren, for eksempel redusere lekkasjer av deponigass utover krav i tillatelsen.
 • Bidrag til å dekke merkostnaden ved klimavennlige innkjøp.  
 • Arbeid med å få inn klimakrav i offentlige anskaffelser.
 • Tiltak for flere klimavennlige bygg i kommunen.
 • Tiltak for å fase ut torv som dyrkingsmedium.
 • Tiltak innen jordbruk og skogbruk, for eksempel opplæringstiltak knyttet til gjødselhåndtering.
 • Utvikling av klimavennlige menyer i kommunal matservering.
 • Etterspørre maskiner og løsninger som benytter el, hydrogen eller biogass, i forbindelse med byggeprosjekter.

Støttes ikke:

 • Merkostnader til flytende biodrivstoff.
 • Miljøsertifisering vil ikke bli prioritert.
 • Utfasing av oljefyr prioriteres ikke da bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger er forbudt fra 2020.

Klimavennlige innkjøp

Kommunen kan søke støtte til arbeid med klimakrav i offentlige anskaffelser. Prosjekter som støttes skal føre til at kommunen etterspør og krever klimavennlige løsninger systematisk og målrettet i alle eller mange av sine innkjøp. Flere kommuner kan med fordel samarbeide om et slikt prosjekt.

Støttesum:

Systematisk arbeid med klimakrav i innkjøp:

 • Inntil 2 millioner kroner, 75 prosent av totalkostnaden.

Merkostnad ved klimavennlig innkjøp:

 • Inntil 12 millioner kroner, 75 prosent av av totale merkostnader.

Minste søknadssum:

150 000 kroner

Bygg og anlegg

Kommunen kan søke støtte til både planlegging og gjennomføring av klimavennlige bygge- og anleggsprosjekter. Klimatiltak bør stå i fokus både i byggefasen og i drift. Kommunen kan søke om støtte til forprosjekt for å kartlegge klimavennlige løsninger i tidlig fase.

Støttesum:

Tidlig kartlegging klimavennlige løsninger - forprosjekt:

 • Inntil 375 000 kroner, 75 prosent av totalkostnaden.

Merkostnad ved klimavennlige investeringer:

 • Inntil 3 millioner, 75 prosent av totale merkostnader.

Minste søknadssum:

150 000 kroner

Identifisere mulige klimatiltak tidlig i bygge- og anleggsprosjekter

Kommunene oppfordres til å kartlegge muligheter for å redusere utslipp knyttet til alle typer bygge- og anleggsprosjekter, tidlig i prosessen. Ved å identifisere alternativer, mulige klimagassreduksjoner og eventuelle ekstra kostnader tidlig kan kommunen ofte bygge mer klimavennlig for lavere kostnad.

Vi oppfordrer til å kartlegge muligheter for å redusere utslipp knyttet til veiarbeid, vann- og avløp, park og utendørs idrettsanlegg, både fra anleggsarbeider og i materialbruk.

Miljødirektoratet kan støtte kommuner som vil gjennomføre en slik kartlegginger i tidlig fase av prosjektet. Velg forprosjekt i søknadsskjema.

Klimavennlige bygg må ha høye ambisjoner

Miljødirektoratet prioriter søknader med høye klimaambisjoner og tiltak innenfor flere tema. Vi oppfordrer kommunene spesielt til å tenke på:

 • valg av byggematerialer, tekniske systemer og energiløsninger
 • transport til og fra bygget
 • klimavennlig materialbruk
 • effektiv arealbruk og sambruk, slik at det bygges mindre
 • gjenbruk av bygg og byggematerialer
 • fleksibilitet, at bygg kan endres med endret behov, for forlenget levetid

Klimatiltak bør ha fokus både i byggefasen og i drift. Det vil være krav om utarbeidelse av klimagassregnskap i tråd med norsk standard for metode for klimagassregnskap for bygninger (NS3720) for de prosjektene som får støtte fra Klimasats fra og med 2020.

 

Andre sektorer

Støttesum:

Gjennomføring av klimagassreduserende tiltak:

 • Inntil 12 millioner kroner, 50 prosent av totalkostnaden.

Minste søknadssum:

150 000 kroner