Alle tilsiktede utslipp av f-gasser er forbudt, dersom utslipp ikke er teknisk nødvendig for den tiltenkte bruken.

Alle driftsansvarlige for kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper, inkludert alle typer mobile anlegg må, uavhengig av mengden kuldemedium som inngår:

 • forebygge for å hindre utilsiktede utslipp (lekkasje)
 • gjøre tiltak som er teknisk og økonomisk gjennomførbare for å:
  • redusere lekkasjer til et minimum
  • utbedre lekkasjer så snart som mulig etter at de er oppdaget
 • sikre forsvarlig avtapping av anlegg
 • loggføre påkrevd informasjon 

Det er detaljerte krav til lekkasjekontroll. Kravene avhenger av type utstyr og mengde gass. Dette er beskrevet nærmere i artikkel 4 og 5 i EU forordning (nr) 517/2014, samt i relevante underforordninger:

Dersom utstyret er underlagt lekkasjekontroll og en lekkasje i utstyret er reparert, skal driftsansvarlig sikre at utstyret kontrolleres av en sertifisert person innen én måned etter reparasjonen for å kontrollere at reparasjonen har vært effektiv.

Installasjon, service og vedlikehold, reparasjon eller kassering av utstyr skal bare utføres av personell og bedrifter som har de eventuelt påkrevde sertifikater. Lekkasjekontroll og gjenvinning skal også utføres av sertifisert personell, hvor det er påkrevd for den relevante utstyrsgruppen.

Driftsansvarlig for alle typer utstyr må legge til rette for forsvarlig avtapping av f-gasser slik at de ikke slippes ut til atmosfæren. All f-gassen fra kuldekretsløpene skal tappes av, samles opp og gjenbrukes eller destrueres på en forsvarlig måte.

Avtapping må gjennomføres før endelig kassering av utstyr og det vil også være relevant ved visse typer vedlikeholds- eller servicearbeid.

All avtapping skal utføres av kvalifisert personell. For stasjonære kulde- og klimaanlegg og varmepumper og for lastebiler og tilhengere med kjøleaggregat, er personsertifikat påkrevd. For klimaanlegg i personbiler og lette lastebiler kreves opplæringsbevis.

Dersom utstyret er underlagt lekkasjekontroll, skal det føres logg med følgende informasjon:

 • driftsansvarliges navn, postadresse og telefonnummer
 • informasjon om mengden og typen f-gass i installasjonen (hvis dette ikke finnes i produsentens tekniske spesifikasjoner eller på merkingen, skal det fastslås av sertifisert personell)
 • mengden f-gass som er tilført/etterfylt på installasjonen ved vedlikehold eller service
 • mengden f-gasser som er tappet av anlegget og hvor disse har havnet etter for eksempel vedlikehold eller kondemnering. Hvis gassen har gått til regenerering eller innsamling for destruksjon, skal navn, adresse og eventuelt sertifikatnummer til mottaksanlegget oppgis. Gass som er midlertidig tappet av anlegget under for eksempel vedlikehold, skal registreres som satt på lager dersom denne ikke umiddelbart tilbakeføres anlegget
 • dato for og resultat av lekkasjekontrollene, samt årsak til eventuelle oppdagede lekkasjer
 • opplysninger om bedriften/personellet som har utført tiltakene
 • dato for og resultat av kontroll av systemet for lekkasjedeteksjon (hvis et slikt er installert)
 • eventuelt annen relevant informasjon

Loggboken kan føres som en fysisk bok, elektronisk eller som en samling av dokumentasjon (rapporter, kvitteringer osv.) og oppbevares i minst 5 år.

Mistanke om ulovlig aktivitet? 

Dersom du har sett noe du mistenker er ulovlig arbeid på utstyr med f-gasser eller ulovlig import og salg av gass, kan du tipse Miljødirektoratet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid