Bestemmelsene om import og eksport av HFK i bulk finnes i produktforskriftens kapittel 6a-2. Import og eksport av utstyr med f-gasser trenger ikke tillatelse. 

Forbudet gjelder for import i bulk for de samme HFK-ene som er omfattet av forordning (EU) nr. 517/2014, og er listet i forordningens vedlegg I.

Miljødirektoratet gir importtillatelser i henhold til en nedfasingsplan. Denne er gjengitt i vedlegget til produktforskriftens kapittel 6a.

All import og eksport av HFK i bulk krever tillatelse – også import og eksport fra og til EU land. Tillatelsen gis for ett år om gangen.

Man trenger ikke tillatelse for å importere eller eksportere utstyr som inneholder f-gasser, slik som for eksempel varmepumper eller kjøretøy som har f-gasser i luftkondisjoneringsanlegg.

Det er gitt importtillatelse for HFK i bulk for året 2023 til 19 virksomheter. Til sammen er det gitt tillatelse til å importere ca 640 000 tonn CO2-ekvivalenter HFK i bulk i 2023.

Søke om tillatelse til å importere

Virksomheter som ønsker å importere HFK i bulk, må søke Miljødirektoratet om dette innen 15. oktober året før importen skal skje. Miljødirektoratet vil tildele importtillatelsene innen 30. november. 

Søknaden sendes Miljødirektoratet på e-post.

Søknaden skal bestå av:

  • et kort oversendelsesbrev/-epost hvor det bekreftes at firmaet søker om import av HFK-gasser, inkludert firmaets adresse og kontaktperson,
  • søknadskjema og rapport om importert HFK i bulk i perioden 2015 - 2017

Mistanke om ulovlig aktivitet?

Dersom du har sett noe du mistenker er ulovlig arbeid på utstyr med f-gasser eller ulovlig import og salg av gass, kan du tipse Miljødirektoratet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid