På sikt må også bruk av f-gasser fases ned, for å kunne redusere klimagassutslippene tilstrekkelig. For å oppnå dette er det innført avgifter, importkontroll og strenge regler for nytt utstyr og bruk av f-gasser. Disse vil strammes ytterligere til over tid.

Regjeringen har varslet at avgift på klimagasser skal trappes opp fram mot 2030, importen av HFK-er i bulk skal fases ned og nye bruksforbud vil bli innført som følge av EUs f-gass forordning. Dette vil gjøre at gassene blir dyre i innkjøp, og det blir færre bruksområder hvor man kan bruke spesielt HFK-gasser i framtiden.

Det kan bli knapphet på gjenvunnet og regenerert HFK. I et langsiktig perspektiv kan det være økonomisk fornuftig å gå over til alternativer med lav GWP så tidlig som mulig.

Miljødirektoratet anbefaler at dere tar hensyn til kommende forbud i god tid før de trer i kraft og at dere tar hensyn til disse forbudene ved nye investeringer.

Forbud mot etterfylling av HFK

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke fluorholdige klimagasser med en GWP-faktor på 2500 eller over i forbindelse med service på eller vedlikeholde kuldeanlegg med en fyllingsmengde på 40 tonn CO2-ekvivalenter eller mer. 

Kuldeutstyr beregnet for temperaturer under -50 °C og militært utstyr, er unntatt fra dette forbudet. 

Gjenbrukte HFK-er med GWP over 2 500 kan også benyttes til service og vedlikehold av eksisterende kuldeanlegg fram til 2030, forutsatt at de er gjenvunnet fra slikt utstyr. Slike gjenbrukte gasser kan bare brukes av det foretaket som har utført gjenvinning som ledd i vedlikeholdet eller servicen, eller av det foretaket som gjenvinningen ble utført for som ledd i vedlikeholdet og servicen.

Regenererte HFK-er med GWP over 2 500 kan fortsatt brukes til service eller vedlikehold frem til 2030, hvis disse gassene er merket i henhold til dette.
Regenerert kuldemedium er gjenvunnet medium som er bearbeidet til å oppfylle samme krav til kvalitet som nytt. 

Omsetningsforbud

Mistanke om ulovlig aktivitet?

Dersom du har sett noe du mistenker er ulovlig arbeid på utstyr med f-gasser eller ulovlig import og salg av gass, kan du tipse Miljødirektoratet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid