M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - bærekraftskriterier

9.1.2 Dokumentasjon fra godkjente frivillige ordninger

EU har vedtatt et revidert fornybardirektiv (heretter omtalt som RED II) og medlemsstatene hadde implementeringsfrist 1. juli 2021.

RED II er ikke tatt inn i EØS-avtalen per desember 2023, og er derfor heller ikke gjennomført i norsk rett. RED II inneholder blant annet en oppdatering av bærekraftskriteriene for biodrivstoff og flytende biobrensler.

Oppdateringene dreier seg i hovedsak om nye bestemmelser for biodrivstoff og biobrensel laget av avfall og rester fra jordbruk og for biodrivstoff og biobrensel laget av skogsråstoff. I tillegg er det endringer i metodikken for å beregne klimagassutslipp over livsløpet, hvor blant annet den fossile referanseverdien er endret fra 83,8 til 94 g CO2-ekvivalenter per MJ.

EU-kommisjonen har per desember 2023 godkjent 14 frivillige ordninger for de oppdaterte bærekraftskriteriene i RED II. Dette betyr at frivillige ordninger som godkjennes av EU-kommisjonen framover vil følge de oppdaterte bærekraftskriteriene som ikke er tatt inn i produktforskriften kapittel 3. Miljødirektoratet vil likevel akseptere dokumentasjon på oppfyllelse av bærekraftskriteriene fra frivillige ordninger som er godkjent av EU-kommisjonen etter kriteriene i RED II.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid