M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - bærekraftskriterier

9.1.1 Klassifisering av råstoff skal også dokumenteres

Hvilket råstoff biodrivstoffet eller biobrenselet er laget av, er en del av bærekraftsopplysningene som skal rapporteres til Miljødirektoratet. Råstofftype er blant annet knyttet til hvilke bærekraftskriterier som skal oppfylles.

For eksempel skal biodrivstoff og biobrensler som er produsert av avfall og rester, unntatt rester fra jordbruk, akvakultur, fiskeri og skogbruk, kun oppfylle kravet i § 3-6 til reduksjon av klimagassutslipp over livsløpet, jf. § 3-5 andre ledd. Det er også egne regler for beregning av klimagassutslipp over livsløpet for visse typer avfall og rester. I tillegg skiller omsetningskravene på avansert og konvensjonelt biodrivstoff og biobrensel, ut ifra hva slags råstoff produktene er laget av. Dette skillet har også betydning for hvilke krav som gjelder.

Dersom en omsetter mener at et volum omsatt biodrivstoff regnes som avansert, kun trenger å oppfylle kravet til reduksjon av klimagassutslipp over livsløpet i § 3-6 og/eller er en type avfall eller rest med særskilte regler for beregning av klimagassutslipp over livsløpet, må det dokumenteres at råstoffet biodrivstoffet er produsert av kvalifiserer til dette.

Det er biodrivstoff laget av råstoff som inngår i listen i vedlegg V til kapittel 3 i produktforskriften som regnes som avansert. Listen i vedlegg V er en implementering av EUs ILUC-direktiv, som er et tillegg til fornybardirektivet og drivstoffkvalitetsdirektivet, og er harmonisert i EU/EØS.

Miljødirektoratet har vurdert flere råstoff som ikke er eksplisitt nevnt i vedlegg V, og gitt en vurdering av hvorvidt disse inngår i råstoffkategoriene i vedlegg V, se kapittel om råstoffvurderinger.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid