M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - bærekraftskriterier

9.5.1 Alternativ 1

Aggregerte standardverdier.

Omsetter kan, dersom denne er fastsatt, benytte en standardverdi for hele biodrivstoffets livsløp gitt i vedlegg II, del A eller B til produktforskriften kapittel 3. Dersom produksjon medfører klimagassutslipp som følge av endret arealbruk kan en slik aggregert standardverdi ikke benyttes. Det vil si at beregnet faktor for utslipp knyttet til endret arealbruk (el) etter produktforskriftens vedlegg II del C må være mindre eller lik null.

Definisjonen av arealbruksendring følger av Communication from the Commission on the practical implementation of the EU biofuels and bioliquids sustainability scheme and on counting rules for biofuels (2010/C 160/02). I produktforskriften er arealbruksendring definert som: "endring i bruken av et areal mellom de seks arealbrukskategoriene som benyttes av FNs klimapanel (skog, gressmark, dyrket mark, våtmark, bebyggelse og annet)". Dette innebærer for eksempel at endring av arealbruk fra gressmark til dyrket mark er å anse som en arealbruksendring, mens en endring fra en avlingstype (som mais) til en annen avlingstype (som raps) ikke er en arealbruksendring. Dyrket mark inkluderer brakkmark (dvs. mark som ligger brakk/udyrket i et eller flere år før det dyrkes opp på nytt). En endring i skjøtsel, jordbearbeiding eller gjødsling er ikke å anse som en arealbruksendring. Uttak av råstoff fra en arealkategori som ikke endrer arealkategorien er ikke å anse som en arealbruksendring. For eksempel vil et skogsareal hvor det på grunn av hogst, uttak eller naturlige årsaker midlertidig er redusert skogdekke, men hvor det forventes at området vil vokse til igjen med skog, fortsatt være å anse som skog. Slik hogst eller uttak innebærer dermed ikke en endring i arealkategorien som er å anse som en arealbruksendring i denne sammenheng.

Hvis en aggregert standardverdi for hele forsyningskjeden benyttes, skal omsetter kunne dokumentere at det aktuelle biobrenselets egenskaper (type, råstoff, produksjonsprosess) svarer til den aktuelle standardverdien.

Merk at aggregert standardverdi ikke kan benyttes dersom dyrking eller framstilling av råstoffet medfører utslipp som følge av endret arealbruk, eller dersom råstoffet er framstilt i et område i EØS som forventes å ha høyere klimagassutslipp enn hva de aggregerte standardverdiene tar høyde for. I slike tilfeller må egen beregning, eventuelt kombinert med disaggregerte standardverdier benyttes.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid