M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - bærekraftskriterier

9.5.2 Alternativ 2

Disaggregerte standardverdier kombinert med egne beregninger.

Ved beregning av klimagassutslipp basert på disaggregerte standardverdier skal alle trinn i produksjons- og forsyningskjeden tas med.

Disaggregerte standardverdier er gitt i vedlegg II, del D eller E til produktforskriften kapittel 3.

I mange tilfeller vil det være nødvendig å kombinere bruk av disaggregerte standardverdier med egne beregninger. Bruk av egne beregninger er behandlet i neste avsnitt.

Klimagassutslipp for hele verdikjeden skal beregnes etter metoden i forskriftens vedlegg II, del C. Dette gjelder enten det benyttes disaggregerte standardverdier alene eller kombinert med egne beregninger. Metodikken er beskrevet i forskriftens vedlegg II del C, og veilederen vil derfor ikke gå gjennom hele metodikken. Det vil imidlertid bli gitt utfyllende informasjon til enkelte av punktene i det følgende.

Merk at kun fem ledd av beregningsmetoden i forskriftens vedlegg II del C har disaggregerte standardverdier.

Disse er:

  • eec = utslipp fra utvinning eller dyrking av råstoff
  • ep = utslipp fra foredling
  • etd = utslipp fra transport og distribusjon
  • eu = utslipp fra bruk av brenselet
  • eee = utslippsreduksjon fra overskuddselektrisitet fra kraftvarme

Merk at disaggregert standardverdi for utvinning eller dyrking av råstoff (eec) ikke kan benyttes dersom råstoffet er produsert i et område i EØS som forventes å ha høyere klimagassutslipp enn hva den disaggregerte standardverdien tar høyde for. I slike tilfeller må egen beregning benyttes for dette leddet. I tillegg skal ikke avfall eller rester fra landbruksvekster eller foredling belastes med klimagassutslipp før første innsamlingspunkt.

Hvis de øvrige leddene ønskes eller må benyttes er det nødvendig med egen beregning og dokumentasjon. Disse leddene er:

  • el = utslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring
  • esca = utslippsreduksjon fra akkumulering av karbon i jord gjennom forbedret landbruksforvaltning
  • eccs = utslippsreduksjon fra fangst og geologisk lagring av karbon
  • eccr = utslippsreduksjon fra fangst og erstatning av karbon

For egne beregninger av de enkelte ledd bør det benyttes en anerkjent standard eller metode. Utslippsfaktorer benyttet i beregningene må kunne dokumenteres.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid