M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - bærekraftskriterier

9.5.3 Alternativ 3

For egne beregninger bør det benyttes en anerkjent standard eller metode.

Ved å innhente data om de faktiske forhold gjennom hele produktets livsløp beregnes reelt utslipp for hvert ledd etter metoden i forskriftens vedlegg II, del C. For egne beregninger bør det benyttes en anerkjent standard eller metode. Utslippsfaktorer benyttet i beregningene må kunne dokumenteres.

Ved beregning av klimagassutslipp basert på egne beregninger skal alle trinn i produksjons- og forsyningskjeden tas med. Det vil si alle klimagassutslipp knyttet til prosessen fra dyrking av råstoff fram til ferdig produkt selges til sluttbruker.

Produksjons- og forsyningskjeden består typisk av tre hovedelementer.

  1. Dyrking av råstoff.
  2. Prosessering av råstoff og framstilling av mellomprodukter og ferdig produkt.
  3. Transport og distribusjon av mellomprodukter og ferdig produkt.

Det kan være flere ledd innenfor hvert hovedelement. For eksempel kan flere råstoff inngå i et produkt, det kan være flere mellomprodukter som leder til et ferdig produkt, og transport og distribusjon vil typisk inngå flere ganger i forsyningskjeden. Avfall eller rester fra landbruksvekster og foredling skal ikke belastes med klimagassutslipp før første innsamlingspunkt.

Klimagassutslipp for hele verdikjeden skal beregnes etter metoden beskrevet i forskriftens vedlegg II, del C. Veilederen vil ikke gå gjennom hele metodikken, men det vil bli gitt utfyllende informasjon til enkelte av leddene i det følgende.

Utslipp fra endringer i karbonlagre i forbindelse med endret arealbruk (el)

Hvis råstoffet kommer fra areal hvor det har skjedd en arealbruksendring skal det beregnes et utslipp i forbindelse med dette. Arealbruksendring er definert i forskriftens § 3-2 k.

For beregning av karbonlagret i jorden benyttes forskriftens vedlegg IV. Merk at hvis det er benyttet bonus (eB ) som følge av bruk av biomasse fra utbedret forringet mark skal dette oppgis i rapporteringen til Miljødirektoratet. Det må også kunne dokumenteres i henhold til forskriftens vedlegg II, del C punkt 8 og 9 at faktoren eB kan benyttes.

Utslippsreduksjon fra akkumulering av karbon i jord gjennom forbedret landbruksforvaltning (esca)

Utslippsreduksjoner som følge av lagring av karbon i jorden kan inkluderes hvis følgende har skjedd:

  • Omlegging til redusert eller ingen jordbearbeiding.
  • Forbedret vekselbruk og/eller bruk av dekkeavlinger, inkludert håndtering av rester.
  • Forbedret håndtering av gjødsel eller forbedret gjødslingsmetoder.
  • Bruk av jordforbedringsmiddel (f.eks. kompost).

Utslippsreduksjoner fra slike forbedringer kan tas i betraktning hvis det kan dokumenteres at jordas karboninnhold har økt, eller med rimelighet kan forventes å ha økt, over den perioden hvor de aktuelle råvarene ble dyrket. Utslippsreduksjoner kan beregnes på samme måte som ved arealbruksendring (punkt 7 i forskriftens vedlegg II del C). Merk at det ved rapportering skal oppgis hvorvidt det er benyttet faktor for beregning av klimagassbesparelse fra karbonlagre i jorden gjennom forbedret landbruksforvaltning.

Avgrensing: Det er ikke nødvendig å ta med i beregningen utslipp som har liten eller ingen påvirkning på sluttverdien for klimagassreduksjon. De aggregerte standardverdiene for klimagassbesparelse er til sammenlikning avrundet til nærmeste hele prosentpoeng. Utslipp som ikke vil påvirke resulterende prosentverdi for klimagassbesparelse avrundet til nærmeste hele prosentpoeng kan utelates. Hvis summen av flere mindre utslipp vil påvirke resulterende prosentverdi må de imidlertid tas med.

Klimagassutslipp for hele verdikjeden skal beregnes etter metoden beskrevet i forskriftens vedlegg II, del C. For å beregne de enkelte leddene for klimagassutslipp vil man normalt måtte gjøre forutsetninger og valg utover hva som er spesifisert i forskriftens metodikk. I tillegg må det kunne dokumenteres at utslippsfaktorer og konverteringsfaktorer etc. fra alle ledd i produktets livsløp er representative. Dette kan være et omfattende arbeid som krever kompetanse og innsikt hos den som skal utføre beregningen. I tillegg er det nødvendig å samle inn tilstrekkelig med informasjon om hele produktets livsløp.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid