M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Sjøfart

7.3.3 Anleggsdiesel på marinaer

Hvordan rapportere på riktig omsetningskrav? 

Salg av anleggsdiesel på marinaer kan være omfattet av både omsetningskravet for sjøfart og omsetningskravet for andre formål. Drivstoff på en marina kan gå til både fritidsbåter, fiskebåter og andre mindre arbeidsbåter. Det er også mulig at noe drivstoff som selges fra marina kan gå til ikke-veigående maskiner, som traktorer.

Omsetningskrav er som følger:

  • Drivstoff til fiskebåter skal regnes med i kravet for sjøfart
  • Drivstoff til fritidsbåter, traktorer og andre ikke-veigående maskiner skal regnes med i omsetningskravet for andre formål, se §3-3c.

Det er krav om at omsetter innhenter en erklæring eller annet egnet dokumentasjon på at drivstoffet har gått til formål omfattet av omsetningskravet, se § 3-3d. Dette betyr i utgangspunktet at omsetter også må innhente dette fra sluttkunder på en marina. Ettersom en marina normalt er ubemannet, volum per sluttkunde ofte er små og omsetter ofte ikke har detaljert opplysninger om sluttkundene, kan dette være vanskelig.

Ved rapportering kan derfor omsettere benytte en forenklet metode for å fordele volum solgt til en marina på ulike formål.

Med marina menes her ubemannede pumpestasjoner med pistolpumpe hvor mindre båter og potensielt ikke-veigående maskiner kan fylle anleggsdiesel, bensin og eventuelt andre drivstoffprodukter. Større båter kan ikke bunkre på marinaer, fordi på marinaer er det bare pistolpumpe med begrenset gjennomstrømmingskapasitet. Større båter krever mer drivstoff enn en slik pumpe kan gi.

Her antar vi også at en marina kan ha flere pumper, men at pumpene hvor båter kan fylle bare kan brukes av båter, på grunn av plassering. Vi antar også at den som eier pumpene har informasjon om hvor mye drivstoff som ble tatt ut fra hvilken pumpe.

Aktørene kan benytte en fordelingsfaktor etter eget estimat

Omsetter kan selv estimere hvordan drivstoffet fordeler seg på henholdsvis omsetningskravet for sjøfart og for andre formål for hver enkelt marina. Estimatet skal gjøres etter godt skjønn, og empiriske data skal benyttes så langt det lar seg gjøre. Selskapene kan bruke informasjon om hvordan marinaen er utformet, hvor mye drivstoff som går gjennom de forskjellige pumpene og lignende for å gjøre denne vurderingen.

Omsetter har ansvaret for fordelingsfaktoren, selv om dette er estimert i samarbeid med en videreforhandler. Vi minner om at det ikke skal deles konkurransesensitiv informasjon mellom omsetter og videreforhandler.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid