M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Sjøfart

7.3.7 Drivstoffkvalitet

I forbindelse med innføring av "Krav til omsetning av avansert biodrivstoff og biobrensel til sjøfart" ble det i konsekvensutredningen påpekt at innblanding av fettsyremetylester (FAME) i marint drivstoff kan påvirke driftssikkerheten til skip.

Ved innblanding av biodrivstoff i marint drivstoff bør sluttproduktet tilfredsstille kravene i nyeste ISO-standard med "Spesifikasjoner for marine drivstoff (ISO 8217:2017)". Gjeldende ISO-standard setter en øvre grense for innblanding av FAME på 7 volumprosent og det bør ikke omsettes marint drivstoff som overskrider denne grenseverdien hvis dette ikke er spesifikt avtalt med sluttkunden.

Omsetter bør gi nødvendig informasjon om kvaliteten på drivstoffet som leveres og sørge for at drivstoffet er i henhold til sluttkundens spesifikasjoner.
Produktforskriften stiller per i dag ikke krav til drivstoffkvalitet for marint drivstoff utover krav til svovelinnhold, se § 2-27. Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger har i § 12 inkorporert MARPOL vedlegg VI som blant annet stiller generelle krav til drivstoffkvalitet for marint drivstoff.

Omsetter må til enhver tid være kjent med relevant regelverk, retningslinjer og anerkjente standarder om drivstoffkvalitet for biodrivstoff til bruk om bord på skip. Det er spesielt viktig at omsetter ikke leverer drivstoff som setter skipets sikkerhet i fare eller påvirker motorytelsen negativt, slik det følger av MARPOL-regelverket.

Vi viser også til Sjøfartsdirektoratets sikkerhetsmelding om bruk av marint drivstoff med innblandet FAME.

Regelverk

Relaterte ressurser

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid