M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Sjøfart

7.3.5 Salg til skip i utenriks fart

Drivstoff som har gått til utenriks sjøfart er ikke omfattet av omsetningskravet, og omsetter skal sørge for at det finnes dokumentasjon på volumene som er levert til utenriks fart for å skille disse fra volum som er omfattet av kravet. Dette følger av § 3-3d andre ledd siste punktum. Utenriks sjøfart har i produktforskriften samme definisjon som skip i utenriks fart som er fritatt for CO2-avgift i særavgiftsforskriften § 4-4-1 (3).

For at omsetter skal kunne levere drivstoff som er fritatt for CO2-avgift for skip i utenriks fart, må sluttbruker, , avgi en erklæring til den registrerte virksomheten (omsetteren) om at produktet er brukt til skip i utenriks fart. Dette følger av særavgiftsforskriften § 4-4-4.

For rapportering på omsetningskravet, vil slike erklæringer være tilstrekkelig dokumentasjon. Vi presiserer at det kun er drivstoff solgt til skip i utenriks fart som er unntatt omsetningskravet. Drivstoff solgt til fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann er omfattet av omsetningskravet for sjøfart, selv om drivstoffet er fritatt for CO2-avgift.

Hva hvis fritaket gis som refusjon?

Dersom drivstoffet selges ilagt CO2-avgift, og sluttbruker søker om refusjon på grunnlag av utenriks fart, må omsetter (eventuelt videreforhandler) innhente erklæring om dette for å overholde dokumentasjonskravet i produktforskriften § 3-3d.

Erklæring i tråd med særavgiften § 4-4-4 eller dokumentasjon på at sluttbruker har fått refusjon for CO2-avgift for utenriks fart vil være gyldig dokumentasjon på at drivstoff er brukt av skip i utenriks fart.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid